English

Telerau ac amodau

Defnyddio eich manylion personol

Diweddarwyd 18 Ionawr 2023

Mae Academi Wales (y cyfeirir ato fel 'ni') yn rhan o Lywodraeth Cymru. Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut rydym yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch chi.

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif, a'r unig droeon y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol fydd i weinyddu eich cyfrif, i ddarparu'r cynhyrchion a'r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanyn nhw ac i ategu ein rhwymedigaethau cyfreithiol a'n tasg gyhoeddus. Byddwn yn trin eich gwybodaeth bersonol yn unol â deddfwriaeth gyfredol diogelu data, gan gynnwys cyfraith y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Byddwn yn sicrhau bod ein partneriaid a'n contractwyr yn trin eich gwybodaeth i'r un safonau.

Casglu eich gwybodaeth

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch chi fel y gallwn ddarparu, rhoi cyhoeddusrwydd a gwella ein gwasanaethau i chi a rheoli eich cyfrif ar ein gwefan.
Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch chi pan fyddwch chi’n:

 • gwneud cais am le yn un o'n cyrsiau/digwyddiadau
 • cymryd rhan yn un o'n cyrsiau/digwyddiadau
 • mynd i’n gwefan
 • cofrestru ar ein gwefan
 • llenwi gwerthusiadau cyrsiau/digwyddiadau’n wirfoddol
 • llenwi arolygon yn wirfoddol
 • cymryd rhan mewn gweithgareddau diagnosteg a choetsio

Bydd gwybodaeth bersonol a gasglwn yn cynnwys eich enw, eich cyfeiriad e-bost a'ch sefydliad. Mae'n bosibl y byddwn yn gofyn am ragor o wybodaeth, yn dibynnu ar y cwrs/digwyddiad/gweithgaredd, a all gynnwys gwybodaeth ddewisol - er enghraifft, hygyrchedd neu ofynion dietegol. Gall hyn gynnwys gwybodaeth ddewisol - er enghraifft, hygyrchedd neu ofynion dietegol. Os hoffech i ni newid neu ddileu’r manylion dewisol hyn, cysylltwch â ni drwy academiwales@llyw.cymru.

Sut rydym yn casglu eich gwybodaeth

Rydym yn defnyddio'r darparwr trydydd parti GovDelivery i anfon ein e-newyddlenni. Rydym yn casglu ystadegau ynghylch yr e-byst sy'n cael eu hagor a nifer y cliciau drwy ddefnyddio technolegau safonol y diwydiant, gan gynnwys GIFs clir i'n helpu i fonitro a gwella ein e-newyddlen. I gael rhagor o wybodaeth, gweler polisi GovDelivery ar y Rheoliad Cyffredinol ar Reoli Data https://uk.granicus.com/granicus-and-gdpr/.

Efallai y byddwn yn recordio gweithgareddau dethol yn ystod rhaglen neu ddigwyddiad. Efallai y bydd deunyddiau a gynhyrchir yn cael eu rhannu ar ein gwefan i ddarparu adnoddau dysgu i chi’ch hun ac i eraill. Byddwn yn ymdrechu i leihau eich ymddangosiad yn y deunyddiau hyn.

Efallai y byddwn yn tynnu lluniau mewn cyrsiau/digwyddiadau, neu’n rhoi cyhoeddusrwydd i gyrsiau/digwyddiadau gan ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol at ddibenion marchnata. Os byddai’n well gennych beidio ag ymddangos mewn deunyddiau marchnata, nodwch hynny yn eich ffurflen gais neu rhowch wybod i dîm y cwrs/digwyddiad. Ni fydd eich ateb yn effeithio ar eich gallu i gymryd rhan yn y cwrs/digwyddiad. Os byddwch chi’n newid eich meddwl unrhyw dro, cysylltwch â ni drwy academiwales@llyw.cymru.

Rydym yn casglu gwybodaeth am ddefnydd y wefan gan ddefnyddio cwcis. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Rhannu eich gwybodaeth

Byddwn yn sicrhau, os bydd ein sefydliadau partner a/neu gontractwyr angen casglu neu drin eich gwybodaeth, y byddan nhw’n cydymffurfio â chyfraith diogelu data GDPR. Byddwn yn rheoli hyn drwy ofyn iddyn nhw gytuno â'r telerau hyn a thrwy wirio eu bod yn cydymffurfio. Mae hyn yn cynnwys:

Bydd yr wybodaeth y byddwch yn ei rhoi ar ein gwefan, yn ein ffurflenni cais ac yn ein harolygon ar-lein yn cael ei phrosesu gan CDSM Interactive Solutions Limited a SmartSurvey.

Gall unrhyw wybodaeth a roddwch yn eich proffil ar y wefan fod yn weladwy i ddefnyddwyr eraill y wefan. Gallwch ddiweddaru eich proffil ar y wefan unrhyw bryd.

Pan fyddwch yn ymuno â chyfarfodydd rhithwir neu rwydweithiau ar-lein, bydd rhywfaint o’ch gwybodaeth yn weladwy i gyfranogwyr eraill. Gall hyn gynnwys eich ffrwd fideo, enw, sefydliad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn (os byddwch yn ymuno drwy gynhadledd sain).

Byddwn yn rhannu eich ffurflen gais, canlyniadau eich hunanasesiad ac unrhyw adroddiadau diagnosteg y mae’n rhaid cael adborth personol ar eu cyfer gyda thîm y cwrs/digwyddiad, er mwyn eu galluogi nhw i’ch cefnogi yn ystod y cwrs/digwyddiad. Bydd y tîm yn cynnwys ymarferwyr /coetswyr Datblygu Sefydliadol o Academi Wales. Yn achos rhai cyrsiau/digwyddiadau, gall y tîm gynnwys ymarferwyr/coetswyr Datblygu Sefydliadol o sefydliadau partner.

Os bydd angen i chi gymryd rhan mewn diagnosteg datblygu personol fel rhan o gwrs/digwyddiad, a'ch bod chi'n cytuno â hynny, byddwn yn rhannu eich enw a'ch cyfeiriad e-bost gyda darparwr achrededig y gwaith diagnostig (er enghraifft, AQR International, Belbin Associates, Korn Ferry neu Multi-Health Systems).

Byddwn yn sicrhau ein bod ni'n defnyddio ymarferwyr achrededig i roi adborth i chi ar gyfer unrhyw ddiagnosteg trwyddedig.

Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu teitl eich swydd heb eich enw, eich swydd a'ch sefydliad â siaradwyr y digwyddiad er mwyn eu galluogi nhw i addasu eu cynnwys dysgu i fodloni'ch anghenion chi.

Os byddwn yn darparu llety fel rhan o'r cwrs/digwyddiad, byddwn yn rhannu eich enw gyda'r lleoliad. Mae'n bosibl y byddwn yn rhannu eich gofynion hygyrchedd gyda'r lleoliad. Byddwn yn troi eich gofynion dietegol yn ddienw.

Ni wnawn ni werthu eich gwybodaeth i unrhyw un.

Datgelu eich gwybodaeth

Mae’n bosibl y gallem ddatgelu eich gwybodaeth bersonol:

 • os oes dyletswydd arnom i ddatgelu neu rannu eich gwybodaeth bersonol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu weithredu ein telerau ac amodau a chytundebau eraill; neu i amddiffyn hawliau, eiddo neu ddiogelwch Llywodraeth Cymru neu eraill; neu i atal neu ymchwilio i drosedd
 • os ydych chi'n cytuno.

Storio eich gwybodaeth

Byddwn yn storio eich gwybodaeth yn unol â pholisi cofnodion Llywodraeth Cymru.

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol (gan gynnwys yr holl geisiadau llwyddiannus ac aflwyddiannus) am 13 mis ar ôl i ni werthuso'r cwrs/digwyddiad. Mae hyn yn ein galluogi i adrodd ar ein gweithgaredd a defnyddio data gwerthuso i wella cyrsiau/digwyddiadau yn y dyfodol. Ar ôl hynny byddwn yn troi eich gwybodaeth yn ddienw.

Yn achos rhai cyrsiau/digwyddiadau, mae angen i ni gadw rhywfaint o'ch gwybodaeth am fwy na 13 mis. Er enghraifft, mae angen i ni gadw cofnodion ariannol o ffioedd cyrsiau am gyfnod safonol Llywodraeth Cymru o 7 mlynedd.

Diweddaru eich gwybodaeth

Rydym eisiau sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn gywir ac yn gyfoes. Mae gennych yr hawl i weld a gwrthwynebu gwybodaeth sydd gennym amdanoch chi. Cewch ofyn i ni gywiro neu ddileu gwybodaeth sy'n anghywir yn eich barn chi.

Gallwch ddiweddaru eich proffil ar y wefan unrhyw bryd.

Os nad oes gweithgarwch yn eich cyfrif ar ein gwefan am fwy na 13 mis, gallem ei gau yn awtomatig. Os dymunwch gau eich cyfrif, e-bostiwch academiwales@llyw.cymru.

Gwybodaeth marchnata

Hoffem anfon gwybodaeth atoch am ein gwasanaethau a all fod o ddiddordeb i chi. Os ydych yn cytuno i dderbyn deunydd marchnata, mae croeso i chi dewis peidio â’i dderbyn yn ddiweddarach. Os nad ydych yn dymuno cael gohebiaeth at ddibenion marchnata erbyn hyn, e-bostiwch academiwales@llyw.cymru.

Rhestr rhanddeiliaid

Rydym ond yn defnyddio ein rhestr rhanddeiliaid i’n galluogi i gydweithio â chi a sefydliadau eraill yn effeithiol. Os ydych chi’n cytuno i ymuno â’n rhestr rhanddeiliaid, gallwch optio allan yn ddiweddarach.

Byddwn yn storio eich gwybodaeth yn unol â pholisi rheoli cofnodion Llywodraeth Cymru. Byddwn yn cadw eich manylion ar ffeil nes i chi ofyn i ni eu dileu neu os ydym yn derbyn cais gan gyswllt newydd yn eich sefydliad.

Ni fyddwn yn rhannu’ch manylion gydag unrhyw un y tu allan i Academi Wales heb eich cytundeb. Ni fyddwn yn defnyddio eich manylion i anfon gwybodaeth farchnata atoch.

Os hoffech chi ddiweddaru eich manylion neu os nad ydych chi’n dymuno ein bod yn cysylltu â chi at ddibenion cydweithio, e-bostiwch AcademiWales@llyw.cymru.

Cysylltu â ni

Ar gyfer ceisiadau am wybodaeth o dan y GDPR, cysylltwch â DataProtectionOfficer@llyw.cymru.

Os oes gennych chi unrhyw bryderon ynglŷn â’r modd rydyn ni’n ymdrin â'ch gwybodaeth, gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ico.org.uk/make-a-complaint/.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, anfonwch e-bost atom yn academiwales@llyw.cymru neu ysgrifennwch atom yn Academi Wales, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ.

Defnyddio’r wefan

Diweddarwyd 3 Awst 2021

1. Cyflwyniad

Diolch i chi am ddefnyddio academiwales.gov.wales (y ‘wefan’). Darllenwch y telerau ac amodau hyn (y ‘telerau’) cyn defnyddio’r wefan, sy'n cael ei gweithredu gan Lywodraeth Cymru (‘ni’). Mae’r telerau hyn yn berthnasol i’r defnydd o’r gwefannau canlynol ac unrhyw is-barth cysylltiedig:

 • academiwales.gov.wales
 • academiwales.llyw.cymru
 • academiwales.org.uk

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, anfonwch e-bost atom i academiwales@llyw.cymru, neu ysgrifennwch atom yn Academi Wales, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ.

Drwy ddefnyddio’r wefan, rydych chi’n dangos eich bod yn derbyn y telerau hyn, ac am hynny byddwn ni’n rhoi mynediad i chi. Mae’n bosibl y byddwn ni’n addasu’r telerau hyn o bryd i’w gilydd. Yn unol â hynny, dylech barhau i fwrw golwg dros y telerau pan fyddwch chi’n mynd ar y wefan neu yn ei defnyddio. Os byddwch ar unrhyw adeg am beidio â derbyn y telerau, dylech beidio â defnyddio’r wefan.

2. Gofynion y system

Y ffordd orau o weld y wefan hon yw ar Microsoft Edge neu Google Chrome.

Os ydych chi’n cael negeseuon ‘byffro’ wrth geisio gwylio fideos, nid yw eich cysylltiad yn ddigon cyflym. Dylech glicio’r botwm ‘Rhewi’ (‘Pause’) ar reolyddion y fideo ac aros i’r bar cynnydd lenwi. Dylai'r fideo chwarae’n llwyddiannus ar ôl i chi glicio'r botwm ‘Chwarae’ (‘Play’).

3. Defnyddwyr ac aelodau awdurdodedig

Mae rhannau o’r wefan hon wedi’u cyfyngu i ddefnyddwyr awdurdodedig. Oni bai eich bod chi’n ddefnyddiwr awdurdodedig, does gennych chi ddim hawl i ddefnyddio’r rhannau hynny o’r wefan. Gallai fod yn drosedd i chi fynd ar y rhannau hynny, yn unol â'r Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron. Os ydych chi’n mynd ar unrhyw rannau cyfyngedig o’r safle yn ddamweiniol, anfonwch e-bost i academiwales@llyw.cymru.

Gall defnyddwyr awdurdodedig gynnwys pobl sy'n gweithio i wasanaeth cyhoeddus neu sefydliadau trydydd sector sy’n gweithredu yng Nghymru (gyda’i gilydd, ‘aelodau’). Cadwn yr hawl i atal cyfrifon aelodau dros dro heb rybudd.

4. Rhwydweithiau

Bydd gan aelodau penodol eu hadrannau eu hunain ar y wefan (‘rhwydweithiau’) sy’n cael eu gweithredu ganddyn nhw heb gyfeirio atom ni. Fel aelod, mae’n rhaid i chi sicrhau, fel amod ar gael eich adran eich hun ar y wefan, eich bod chi'n gosod telerau ac amodau priodol yng nghyswllt mynd ar y rhwydweithiau a’u defnyddio. Dylai’r rhain fod yn debyg yn fras i’r telerau hyn ac i’n polisi preifatrwydd (ond yn achos yr olaf, mae’n rhaid i’r polisi preifatrwydd roi manylion ynglŷn â natur a phwrpas prosesu a wnewch).

Os ydych chi’n aelod neu’n ddefnyddiwr rhwydwaith, rhaid i chi fynd ar y wefan a’i defnyddio yn unol â'r telerau hyn yn ogystal ag unrhyw delerau ac amodau ychwanegol sy’n berthnasol i’r rhwydweithiau.

Mae’r wefan (a'r rhwydweithiau) yn cynnwys fforymau a deunydd sydd wedi’u creu gan ddefnyddwyr, a gellir uwchlwytho a throsglwyddo’r rhain i ddefnyddwyr eraill neu i ddefnyddwyr awdurdodedig.

Os ydych chi’n uwchlwytho deunydd i’r wefan, rydych trwy hyn yn cytuno’n ddi-droi’n-ôl

 • i ni ac i’r aelodau gael trwydded barhaus i gopïo, dosbarthu, cyhoeddi ac addasu’r holl hawliau eiddo deallusol mewn deunyddiau o’r fath fel bo angen i sicrhau bod y wefan ar gael i ddefnyddwyr; ac
 • yn ildio pob hawl moesol yng nghyswllt deunyddiau o’r fath

Mae’r holl ddeunyddiau sy’n cael eu huwchlwytho neu sydd fel arall yn cael eu trosglwyddo neu eu cyhoeddi drwy gyfrwng y wefan, boed nhw’n cael eu postio’n gyhoeddus neu’n cael eu trosglwyddo’n breifat, yn gyfrifoldeb llwyr y person sydd wedi creu deunydd o’r fath, ac mae’n rhaid i’r person hwnnw ysgwyddo’r cyfrifoldeb dros sicrhau nad yw’n cynnwys unrhyw ddeunydd maleisus, niweidiol neu anghyfreithlon nac yn cynnwys unrhyw ddata neu frand sydd wedi’i gopïo gan berson neu gwmni arall heb awdurdod.

Bydd Llywodraeth Cymru ac unrhyw berson sydd wedi’i enwebu gennym ni neu sydd wedi’i enwebu gan ein partneriaid yn gallu monitro neu reoli deunydd sydd wedi’i uwchlwytho neu sydd fel arall wedi’i drosglwyddo neu ei gyhoeddi drwy gyfrwng y wefan, neu’n gallu peidio â’i fonitro neu ei reoli (‘rheolwr rhwydwaith’).

Yn achos fforwm sy’n cael ei fonitro, rydych chi’n cydnabod ei bod hi’n bosibl na fydd deunydd rydych chi’n ei bostio ar gael ar unwaith ar y wefan (neu rwydwaith) ac y gallai gael ei ddiwygio neu, yn unol â disgresiwn rheolwr y rhwydwaith, ei wrthod neu ei ddychwelyd i chi.

Yn achos deunydd sy'n cael ei fonitro a deunydd sydd ddim yn cael ei fonitro, neu ddeunydd sydd fel arall wedi’i drosglwyddo neu ei gyhoeddi drwy gyfrwng y wefan, ni fyddwn ni na rheolwr y rhwydwaith yn cymryd cyfrifoldeb dros ddeunydd o’r fath sy’n ymddangos ar y wefan (neu rwydwaith) neu sy'n ymddangos trwyddynt. Os byddwch chi’n defnyddio neu'n dibynnu ar unrhyw ddeunydd sydd wedi cael ei bostio drwy gyfrwng y wefan (neu rwydwaith) neu sydd wedi ei gael drwy'r wefan (neu rwydwaith), mae hynny ar eich risg eich hun.

Nid ydym yn cymeradwyo, yn cefnogi, yn cynrychioli nac yn gwarantu bod unrhyw ddeunydd neu gyfathrebiadau sydd wedi’u postio drwy gyfrwng y wefan (neu rwydwaith) yn gyflawn, yn wir, yn gywir nac yn ddibynadwy. Nid ydym yn cymeradwyo unrhyw safbwyntiau a fynegir drwy gyfrwng y wefan (neu rwydwaith) chwaith.

Er y byddwn ni’n ceisio sicrhau bod y defnydd o'r wefan yn ddiogel ac saff, mae risg fach y bydd defnyddwyr eraill yn postio deunyddiau neu gyfathrebiadau a all fod yn dramgwyddus, yn niweidiol, yn anghywir neu fel arall yn amhriodol. Os ydych chi’n dod yn ymwybodol o ddefnydd o’r fath, cysylltwch ag academiwales@llyw.cymru, neu yng nghyswllt deunydd neu negeseuon mewn rhwydwaith, cysylltwch â'r pwynt cyswllt sydd wedi’i enwebu ar gyfer y rhwydwaith hwnnw.

Bydd unrhyw berson sy'n defnyddio’r wefan neu rwydwaith er mwyn bwlio neu i bostio deunydd maleisus, niweidiol neu anghyfreithlon yn cael ei atal rhag defnyddio’r wefan a’r rhwydwaith. Efallai y byddant yn wynebu cosbau sifil neu gosbau troseddol ychwanegol. Bydd yr heddlu’n cael gwybod os bydd hynny'n briodol.

5. Gwasanaeth archebu lle ar ddigwyddiadau

Mae'r wefan hon yn cynnwys botwm sy’n caniatáu i aelodau wneud cais am le ar ddigwyddiadau sydd wedi’u creu ac sy’n cael eu rheoli gennym ni neu ein partneriaid. Bydd gofyn i chi roi gwybodaeth i ni amdanoch eich hun er mwyn gallu gwneud cais. I gael rhagor o wybodaeth am y ffordd rydyn ni’n trin eich gwybodaeth bersonol, darllenwch ein polisi preifatrwydd.

Mae archebion ar gyfer digwyddiadau hefyd yn amodol ar delerau ac amodau ychwanegol.

6. Firysau, hacio a throseddau eraill

Ni ddylech gamddefnyddio’r wefan drwy gyflwyno yn fwriadol firysau, trojan, cynrhon, bomiau rhesymeg na deunydd arall sy’n faleisus neu’n niweidiol yn dechnolegol. Ni ddylech geisio mynd ar y wefan nac ar y gweinyddion y mae'n cael ei chadw arnynt heb awdurdod, ac ni ddylech ymosod ar ein gwefan drwy gyfrwng ymosodiad atal gwasanaeth neu ymosodiad atal gwasanaeth gwasgaredig.

Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod a achosir gan ymosodiad atal gwasanaeth gwasgaredig sy’n digwydd ar ôl i chi ddefnyddio’r wefan.

7. Eiddo deallusol a hawlfraint

Mae'r wefan, sy'n cynnwys (ond nid yw’n gyfyngedig i’r rhain) testun, cynnwys, negeseuon, blogiau, meddalwedd, fideo, cerddoriaeth, sain, graffeg, ffotograffau, darluniau, gwaith celf, enwau, logos, nodau masnach a deunyddiau eraill (‘cynnwys’) wedi’u diogelu drwy hawlfraint, cronfeydd data, hawliau mewn dyluniadau, nodau masnach a/neu hawliau eiddo deallusol eraill.

Gweler ein datganiad hawlfraint i gael mwy o fanylion.

8. Hawliau'r drwydded

Caniateir mynediad i’r wefan ar sail dros dro a byddwch yn cydnabod nad oes gennych unrhyw hawliau na thrwyddedau yng nghyswllt y wefan a/neu'r cynnwys ac eithrio’r hawl gyfyngedig i ddefnyddio'r wefan yn unol â’r telerau hyn ac i uwchlwytho cynnwys yn unol â'r telerau a nodir yn yr adran hon.

Ni ddylech ddefnyddio unrhyw ran o’r wefan na'r cynnwys at ddibenion masnachol oni bai eich bod chi wedi cael ein caniatâd penodol i wneud hynny.

Os ydych chi’n cael cod adnabod defnyddiwr, cyfrinair neu ddarn arall o wybodaeth fel rhan o’n gweithdrefnau diogelwch, rhaid i chi drin gwybodaeth o’r fath yn gyfrinachol a ni ddylech ei datgelu i unrhyw drydydd parti. Mae gennym yr hawl i analluogi unrhyw gyfrinair neu god adnabod defnyddiwr os byddwn ni’n credu nad ydych chi’n cydymffurfio ag unrhyw rai o’r telerau.

Ac eithrio’r hyn a nodir yn yr adran hon (neu a ddarperir yn unol â chyfraith berthnasol) chewch chi ddim copïo, datgrynhoi, datgymalu, tynnu’r deunydd oddi wrth ei gilydd, dosbarthu, cyhoeddi, addasu, uwchlwytho, nac mewn unrhyw ffordd arall fanteisio ar unrhyw ran o’r wefan.

Rydyn ni’n caniatáu i chi lwytho i lawr ar yr amodau canlynol:

 • eich bod chi’n llwytho i lawr a/neu’n argraffu copïau o’r wefan neu’r cynnwys at ddibenion dysgu;
 • rydych chi’n cadw pob hysbysiad hawlfraint ar ddeunydd lawrlwytho o’r fath a/neu gopi wedi’i argraffu a byddwch yn parhau i fod yn rhwym wrth delerau geiriau a hysbysiadau o’r fath.

Hefyd, ni chewch gynnig gwerthu, gwerthu, cyhoeddi na dosbarthu’r cynnwys nac unrhyw ran ohono dros unrhyw gyfrwng arall (gan gynnwys dosbarthu drwy deledu dros-yr-awyr neu ddarllediad radio neu ddosbarthu ar rwydwaith cyfrifiadur).

Heb i hynny amharu ar yr uchod yn gyffredinol, gallwch gynnwys dolen i’n gwefan, ar yr amod bob amser na fydd unrhyw ddolen i’r wefan neu i gynnwys sy’n gyfyngedig i’r cyhoedd ac sydd ar gael i'r aelodau yn unig, yn achosi i’r rhan honno o’r wefan neu gynnwys fod ar gael i unrhyw berson nad yw’n aelod.

Drwy gynnwys dolen i unrhyw rannau cyfyngedig o’r wefan neu gynnwys, rydych chi’n gwarantu mai dim ond yr aelodau fydd yn gallu gweld y rhan honno o’r wefan neu’r cynnwys drwy glicio ar y ddolen, a bod y safle sydd wedi’i gysylltu drwy'r ddolen yn cydymffurfio ym mhob agwedd arall â'r safonau cynnwys a nodir yn y telerau hyn. Cadwn yr hawl i dynnu’r caniatâd i gynnwys dolen ar unrhyw adeg, a hynny heb rybudd.

Rydyn ni’n argymell eich bod chi’n monitro dolenni dwfn rhag ofn i ni cael gwared ar y tudalennau neu’r cynnwys yn ddiweddarach.

Er gwaethaf yr hyn a nodir uchod, ni ddylech, ar unrhyw amser, fframio unrhyw ran o’r wefan na'r cynnwys ar unrhyw wefan arall heb gael caniatâd ysgrifenedig gennym ni ymlaen llaw.

Yn hynny o beth, ni chaniateir defnyddio’r wefan na'r wybodaeth sydd wedi’i chynnwys ynddi i lunio cronfa ddata o unrhyw fath, ac ni chaniateir storio'r wefan (yn ei chyfanrwydd neu unrhyw ran ohoni) mewn cronfeydd data sy’n cael eu defnyddio gennych chi neu unrhyw drydydd parti, na dosbarthu unrhyw wefannau cronfeydd data sy'n cynnwys y wefan i gyd neu rannau ohoni.

9. Dolenni i wefannau

Mae’r gwefannau a’r tudalennau y mae dolenni iddynt ar y wefan (gan gynnwys rhwydweithiau) yno er gwybodaeth yn unig, ac nid ydym wedi'u hadolygu. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau na thudalennau y mae dolenni iddynt ar y wefan neu sy’n cynnwys dolen i’r wefan (gan gynnwys y rhwydweithiau), ac nid ydym yn derbyn dim cyfrifoldeb nac atebolrwydd am unrhyw golled na chosbau o fath yn y byd y gellir eu cael o ganlyniad i glicio ar ddolenni i wefannau neu rwydweithiau.

10. Caniatadau

Os hoffech chi gael gwybodaeth ynglŷn â chael ein caniatâd i ddefnyddio unrhyw gynnwys neu i gynnwys dolenni dwfn ar eich gwefan i dudalennau gwe neu gynnwys sydd ar gael ar y wefan ac eithrio’r hyn mae’r telerau hyn yn ei ganiatáu, anfonwch e-bost i academiwales@llyw.cymru.

11. Ymwadiad

Er ein bod ni wedi ceisio sicrhau cywirdeb gwirioneddol yr wybodaeth sydd ar gael ar y wefan, nid ydym yn gwarantu nac yn rhoi unrhyw warant yng nghyswllt cywirdeb, amseroldeb na chyflawnder unrhyw wybodaeth neu ddeunydd sydd ar y wefan.

Mae’r wefan wedi’i llunio i fod yn adnodd dysgu ac yn fodd i sefydliadau cymwys yng Nghymru ddefnyddio technoleg ar y we at ddibenion dysgu yn unig. Rydyn ni’n gwadu pob atebolrwydd a chyfrifoldeb sy'n deillio wrth i unrhyw un sy’n ymweld â'r wefan ddibynnu ar wybodaeth neu ddeunyddiau o’r fath.

12. Dim Gwarant

Caiff y wefan a’r cynnwys eu darparu ‘fel y mae’ gan eithrio unrhyw warantau ac amodau o unrhyw fath, wedi’u mynegi neu ymhlyg, i’r holl raddau a ganiateir yn unol â'r gyfraith berthnasol gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) addasrwydd ar gyfer diben penodol a pheidio â thorri hawliau perchnogol neu hawliau drydydd parti. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd dros swyddogaethau sydd wedi’u cynnwys ar y wefan chwaith, ac nid ydym yn gwneud unrhyw warant y bydd y wefan yn gweithio’n ddi-dor neu heb wallau nac y bydd unrhyw ddiffygion yn cael eu cywiro.

Nid ydym ni'n gwarantu bod y wefan yn gydnaws â chyfarpar eich cyfrifiadur nac yn gwarantu nad oes gwallau ar y wefan na’i gweinyddion. Dylech sicrhau eich bod wedi gosod meddalwedd diweddar sy'n gwirio am firysau cyn unrhyw sesiwn ar y rhyngrwyd, ac nid ydym yn atebol am unrhyw ddifrod y byddwch yn ei ddioddef o ganlyniad i nodweddion dinistriol o’r fath a all heintio eich cyfrifiadur neu eich data oherwydd eich bod chi wedi defnyddio’r wefan neu wedi lawrlwytho unrhyw ddeunydd sydd wedi’i bostio arni.

Ni fyddwn ni’n gyfrifol am gynnwys a ddarperir gan drydydd partïon. Nid ydym ni’n gyfrifol chwaith am ddibynadwyedd nac argaeledd parhaus y llinellau ffôn a'r cyfarpar sy’n cael eu defnyddio i fynd ar y wefan.

13. Cyfyngiad atebolrwydd

Rydych chi’n cydnabod eich bod yn defnyddio’r wefan, yn ogystal â'r cynnwys, ar eich risg eich hun. Os ydych chi’n anfodlon â'r wefan, y telerau neu'r cynnwys, yr unig ffordd o ddatrys hyn yw rhoi’r gorau i ddefnyddio’r wefan. Ac eithrio mewn cysylltiad ag unrhyw dwyll neu mewn cysylltiad ag anaf personol neu farwolaeth i’r graddau bod hynny'n deillio o’n hesgeulustod, ni fyddwn yn atebol o dan unrhyw amgylchiadau i chi nac i unrhyw drydydd parti am unrhyw iawndal uniongyrchol, arbennig, anuniongyrchol, canlyniadol neu ddamweiniol, cosbedigaethol neu golli elw, nac unrhyw ddifrod arall o unrhyw fath boed mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod) neu fel arall, hyd yn oed os ydym ni wedi cael gwybod am y posibilrwydd hwnnw.

Efallai na fydd y gyfraith berthnasol yn caniatáu eithrio na chyfyngu ar atebolrwydd ar gyfer iawndal uniongyrchol neu ddamweiniol, felly mae’n bosibl nad yw'r cyfyngiad neu'r eithriad hwn yn berthnasol i chi. Os bydd arnoch angen gwasanaethu, atgyweirio neu gysylltu cyfarpar, meddalwedd neu ddata ar ôl defnyddio deunydd ar y wefan, chi fydd yn gyfrifol am holl gostau hynny.

Ni fyddwn o dan unrhyw amgylchiadau yn atebol mewn unrhyw ffordd am unrhyw gynnwys, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i hynny, unrhyw wallau neu fylchau mewn unrhyw gynnwys, neu unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath a geir o ganlyniad i ddefnyddio unrhyw gynnwys sydd wedi’i bostio, ei anfon ar e-bost, ei drosglwyddo neu sydd fel arall wedi cael ei gyhoeddi drwy gyfrwng y wefan.

14. Rheoliadau a chyfreithiau lleol

Nid ydym yn honni bod y wefan na'r cynnwys yn briodol i’w defnyddio nac yn honni eu bod yn cael eu caniatáu yn unol â chyfreithiau lleol ym mhob awdurdodaeth. Mae’r bobl sy’n defnyddio ein gwefan yn gwneud hynny ar eu liwt eu hunain, a nhw sy’n gyfrifol am gydymffurfio â chyfreithiau lleol cymwys neu reoliadau; dylid cael cyngor cyfreithiol mewn achosion lle ceir amheuaeth.

15. Terfynu

Efallai y byddwn ni’n terfynu'r telerau hyn gyda neu heb achos ar unrhyw adeg.

16. Newidiadau i wefan

Ar unrhyw adeg, gall y wefan gynnwys deunydd sydd wedi dyddio. Er nad oes rhwymedigaeth arnom i wneud hynny, rydych chi’n derbyn bod gennym ni’r hawl i newid cynnwys neu fanylion technegol unrhyw agwedd ar y wefan ar unrhyw bryd yn unol â’n disgresiwn llwyr. Rydych chi hefyd yn derbyn y gall newidiadau o’r fath olygu nad oes modd i chi ddefnyddio'r wefan.

17. Hawlildiad

Ni fydd ildiad yng nghyswllt unrhyw achos o dorri unrhyw rwymedigaethau sy'n codi o dan y telerau hyn yn cael ei ystyried yn ildiad yng nghyswllt unrhyw doriad arall, ac os na fyddwn ni’n arfer unrhyw rwymedi, ni fydd hynny’n golygu ein bod ni’n ildio’r hawl i arfer y rhwymedi neu unrhyw un arall yn y dyfodol.

18. Polisi preifatrwydd

Darllenwch ein polisi preifatrwydd i gael rhagor o fanylion am y ffordd rydyn ni’n defnyddio eich gwybodaeth bersonol yng nghyswllt y wefan hon.

Darllenwch y ddogfen defnyddio eich gwybodaeth bersonol i gael rhagor o fanylion am y ffordd rydyn ni’n defnyddio eich gwybodaeth bersonol ar gyfer ein gweithgareddau eraill.

19. Datganiad hygyrchedd

Rydyn ni’n ceisio sicrhau bod cynifer o bobl â phosibl yn gallu defnyddio ein gwefan ac felly rydyn ni wedi ceisio cydymffurfio â Blaenoriaeth 1 a 2 y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys ar y We (WCAG) a gyhoeddwyd gan Gonsortiwm y We Fyd-Eang (W3C). Bwriad arall y wefan yw cydymffurfio â nifer o’r materion sy’n ymwneud â Blaenoriaeth 3. Mae WCAG yn helpu datblygwyr y we i sicrhau bod pobl sydd ag anableddau yn gallu defnyddio safleoedd.
Os oes gennych chi unrhyw sylwadau am hygyrchedd y wefan hon neu os hoffech chi wneud awgrym i’n helpu ni i wneud y safle hwn yn fwy hwylus, anfonwch e-bost i academiwales@llyw.cymru.

20. Amrywiol

Ni fyddwn yn atebol os bydd y telerau hyn yn cael eu torri a hynny oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth resymol.

Ni fydd gan berson nad yw’r telerau hyn yn berthnasol iddo unrhyw hawl o dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999 i orfodi unrhyw rai o’r telerau hyn.

21. Toradwyedd

I’r graddau yr ystyrir bod unrhyw ddarpariaeth yn y telerau hyn yn ddi-rym neu'n anghyfreithlon, bydd y telerau hyn yn berthnasol fel pe bai'r teler hwnnw’n aneffeithiol, a bydd gweddill y darpariaethau yn y telerau yn parhau i fod yn berthnasol.

22. Cyfraith llywodraethu ac awdurdodaeth

Caiff y telerau eu llywodraethu yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr fel y'u cymhwysir yng Nghymru a bydd y partïon yn ymostwng yn ddi-droi-nôl i awdurdodaeth lwyr Llysoedd Cymru a Lloegr sy’n eistedd yng Nghaerdydd, i ddatrys unrhyw anghydfod neu hawliad sy'n deillio o’r telerau neu mewn cysylltiad â'r telerau neu'r hyn sydd dan sylw ynddynt (gan gynnwys unrhyw anghydfodau neu hawliadau nad ydynt yn ymwneud â chontractau).

Digwyddiadau Academi Wales

Diweddarwyd 3 Awst 2021

Drwy gofrestru ar gyfer digwyddiad Academi Wales, rydych yn cytuno i'r amodau a'r telerau canlynol:

1. Cymhwysedd

1.1 Mae digwyddiadau Academi Wales yn agored i weithwyr yn y sectorau canlynol:

 • Addysg - ysgolion, sefydliadau addysg bellach ac addysg Uwch yng Nghymru
 • Tân ac Achub - sefydliadau tân ac Achub yng Nghymru
 • Awdurdodau Lleol - awdurdodau lleol yng Nghymru
 • GIG Cymru - sefydliadau GIG Cymru
 • Yr Heddlu - gwasanaethau heddlu yng Nghymru
 • Trydydd/Gwirfoddol - elusennau cofrestredig sy’n gweithredu yng Nghymru
 • Llywodraeth Cymru - adrannau Llywodraeth Cymru
 • Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru - cyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru: sefydliadau sector cyhoeddus yng Nghymru a ariannir gan Lywodraeth Cymru
 • Whitehall - sefydliadau sector cyhoeddus yng Nghymru a gynhelir gan Lywodraeth y DU
 • Cyrff a Noddir gan Whitehall - sefydliadau sector cyhoeddus yng Nghymru a ariannir gan Lywodraeth y DU

1.2 Gellir cofrestru gwesteion gwadd o sefydliadau partner a chyrff gwasanaeth cyhoeddus eraill ledled y DU yn ôl disgresiwn Academi Wales.

1.3 Mae cynrychiolwyr y sector preifat yn gymwys i fynychu digwyddiadau Dysgu a Rhannu AWCIC.

2. Ceisiadau ac Archebu Lle

2.1 Byddwn yn ystyried ceisiadau ar ôl derbyn ffurflen archebu wedi'i llenwi.

2.2 Byddwn yn neilltuo lle i gynrychiolwyr mewn digwyddiadau ar sail y cyntaf i'r felin, oni bai bod meini prawf cymhwysedd neu gwotâu yn eu lle ar gyfer y digwyddiad neu'r rhaglen. Byddwn yn hysbysebu hyn yn glir. Byddwn yn cadarnhau archebion cynrychiolwyr drwy e-bost.

2.3 Nid yw cyflwyno ffurflen archebu wedi'i llenwi yn sicrhau lle.

2.4 Mae cyflwyno ffurflen archebu wedi'i llenwi yn dangos bod y cynrychiolydd a’i reolwr llinell yn cytuno i'r amodau a’r telerau hyn.

2.5 Ni fyddwn yn derbyn archebion dros y ffôn.

3. Cadarnhad

3.1 Byddwn yn cadarnhau archebion cynrychiolwyr drwy e-bost.

3.2 Fel arfer, byddwn yn anfon cyfarwyddiadau ymuno o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn y digwyddiad perthnasol.

4. Ffioedd

4.1 Mae ffioedd cynrychiolwyr yn daladwy fel yr amlinellwyr yn yr hysbysiad.

4.2 Nid yw Academi Wales yn cael elw o werthu tocynnau. Bydd unrhyw ffioedd a godir yn cyfrannu at gostau'r rhaglen.

4.3 Pan fyddwn yn cynnig anfonebu fel dewis ar gyfer talu, byddwn fel arfer yn codi anfonebau a thalebau cyfnodol ar ôl y digwyddiad, neu, yng nghyswllt rhaglen hwy, ar ôl i'r sesiwn gyntaf orffen. Mae’n rhaid i'r cynrychiolydd ddarparu manylion anfonebu cywir wrth archebu.

4.4 Pan gynigir taliad ar-lein fel ffordd o dalu am ffioedd cynrychiolwyr, mae’r taliad llawn yn ddyledus wrth archebu. Bydd methu talu yn golygu na fydd y cynrychiolydd yn gymwys i ddod i'r digwyddiad.

5. Canslo ac Ad-daliadau

5.1 Mae Academi Wales yn ymdrechu i gynnal digwyddiadau fel y cânt eu hysbysebu. Rydym yn cadw’r hawl i ganslo digwyddiad a chynnig ad-daliad, neu i aildrefnu, heb fod yn atebol am unrhyw golledion canlyniadol nac anuniongyrchol.

5.2 Mae’n rhaid i gynrychiolwyr gadarnhau drwy e-bost os ydynt yn canslo unrhyw archeb, a gwneud hynny o leiaf 10 diwrnod cyn y digwyddiad.

5.3 Bydd y ffioedd canslo canlynol yn berthnasol i gynrychiolwyr:

 Digwyddiad y mae’n rhaid talu amdanoDigwyddiad am ddim
Os ydynt yn canslo 10 diwrnod gwaith neu fwy cyn y digwyddiadDim ffiDim ffi
Os ydynt yn canslo 9 diwrnod gwaith neu lai cyn y digwyddiad100% o'r ffiffi weinyddol o £100
Methu dod i'r digwyddiad100% o'r ffiffi weinyddol o £100

5.4 Os bydd cynrychiolydd yn canslo ei le mewn digwyddiad sydd am ddim, gan roi llai na 10 diwrnod gwaith o rybudd, neu os nad yw’n dod i'r digwyddiad, bydd y cynrychiolydd a’i reolwr linell yn cael eu hysbysu drwy e-bost a byddwn yn codi ffi weinyddol o £100 ar eu sefydliad. Edrychwch ar y tabl ffioedd yn adran 5.3 i gael rhagor o wybodaeth.

5.5 Os bydd cynrychiolwyr yn canslo eu lle ar ddigwyddiad lle codir tâl, gan roi llai na 10 diwrnod gwaith o rybudd, neu os nad ydynt yn dod i'r digwyddiad, ni fyddant yn gymwys i gael ad-daliad. Edrychwch ar y tabl ffioedd yn adran 5.3 i gael rhagor o wybodaeth.

5.6 Gall cynrychiolwyr enwebu rhywun arall o’u sefydliad i ddod yn eu lle, oni bai bod meini prawf cymhwysedd neu gwotâu yn berthnasol i'r digwyddiad. Bydd gwneud hyn yn golygu na fyddwn yn codi ffi weinyddol. Mae’n rhaid i gynrychiolwyr sy'n dod yn lle’r cynrychiolwyr gwreiddiol ddarparu ffurflen archebu wedi'i llenwi cyn y byddwn yn neilltuo'r lle iddynt.

5.7 Mae Academi Wales yn cadw'r hawl i hepgor y ffi weinyddol yn adran 5.4 ar ein disgresiwn ein hunain.

5.8 Dylai cynrychiolwyr roi manylion cysylltu ar gyfer enwebu i Academi Wales ar gais.

5.9 Os bydd cynrychiolwyr yn canslo neu’n methu bod yn bresennol ddwywaith neu fwy o fewn 12 mis, efallai y byddwn yn gwrthod unrhyw archebion eraill ganddynt yn y dyfodol.

6. Diogelu Data

6.1 Byddwn yn trin eich gwybodaeth bersonol yn unol â’n Polisi Preifatrwydd.

Rhwydwaith Coetsio Cymru Gyfan

Diweddarwyd 3 Awst 2021

1. Egwyddorion

1.1 Prif ddiben coetsio yw ysgogi newid a chamau gweithredu – rôl y coetsiwr yw helpu’r person y mae’n ei goetsio i ddatblygu’n berson mwy effeithiol.

1.2 Mae’r person sy’n cael ei goetsio yn ddyfeisgar ac yn awyddus iawn i ddatrys ei ‘broblem’.

1.3 Rôl y coetsiwr yw sicrhau bod y person y mae’n ei goetsio mor ddyfeisgar â phosibl.

1.4 Mae coetsio’n mynd i’r afael â’r person cyfan – y gorffennol, y presennol a’r dyfodol.

1.5 Y person sy’n cael ei goetsio sy’n pennu’r agenda.

1.6 Mae’r coetsiwr a’r person y mae’n ei goetsio yn gydradd – does dim beirniadu.

1.7 Mae gan yr coetsiwr a’r person sy’n cael ei goetsio rwymedigaeth i’w gilydd o ran cyfrinachedd, ymddiried ac ymrwymiad. Mae hyn yn allweddol i’r berthynas.

2. Cod Ymddygiad

Mae’r ddau barti’n cytuno i’r canlynol:

2.1 Cytuno ar gontract dysgu ar ddechrau’r berthynas, gan gynnwys yr amcan cyffredinol, dulliau dysgu, dulliau cyfathrebu, trefniadau teithio (os o gwbl), dyddiadur o sesiynau, trefn adolygu ac os oes ffi, y gyfradd y cytunir arni a’r trefniadau anfonebu.

2.2 Cyfarfod wyneb yn wyneb neu ar lefel rithwir ar gyfer sgwrs gychwynnol er mwyn cytuno ar y contract dysgu.

2.3 Dylai uchafswm sesiynau coetsio fod yn ddwy awr o hyd, sy’n cyfateb i isafswm o chwe awr o coetsio dros hyd y berthynas, oni bai ei bod yn cael ei hymestyn trwy gydsyniad y ddau barti.

2.4 Bydd y berthynas yn parhau hyd y dyddiad olaf y cytunwyd arno neu hyd nes y daw i ben yn naturiol.

2.5 Cadw’r holl apwyntiadau a gaiff eu trefnu a/neu aildrefnu apwyntiadau eraill o fewn pum diwrnod gwaith i ddyddiad yr apwyntiad gwreiddiol neu gytuno ar ddyddiad arall fel y bo angen.

2.6 Cadw a buddsoddi amser priodol er mwyn cynnal y berthynas, gan gynnwys unrhyw weithgaredd paratoi a gweithgaredd dilynol.

2.7 Sicrhau bod yr holl wybodaeth am gynnwys sesiwn goetsio yn parhau’n gyfrinachol, oni cheir caniatâd gan y ddwy ochr ymlaen llaw.

2.8 Sicrhau bod lleoliad y coetsio yn briodol hy yn gyfforddus, yn gyfrinachol, yn rhydd o bethau a allai dynnu eich sylw ac os ydyw’n digwydd wyneb yn wyneb, mewn lleoliad sy’n gyfleus i’r ddwy ochr.

2.9 Adolygu hynt y berthynas goetsio ymhob cyfarfod.

2.10 Ar ddiwedd y cyfnod y cytunwyd arno, adolygu a ddylid estyn hyd y berthynas goetsio a chytuno ar hynny.

2.11 Ymgyfarwyddo â’r broses werthuso ar-lein cyn y sesiwn gyntaf a chwblhau hyn ar adegau perthnasol.

2.12 Dod â’r berthynas goetsio i ben, heb fod neb ar fai, os bernir nad yw’r berthynas yn gweithio’n effeithiol i un ohonynt, yn amodol ar drafodaeth agored ymlaen llaw.

2.13 Os bydd cwyn, bydd y ddau barti’n cytuno i ddilyn y weithdrefn gwyno gymeradwy.

3. Safonau Coetsiwyr

3.1 Rhaid i coetsiwyr naill ai feddu ar gymhwyster cydnabyddedig sy’n cyfateb i o leiaf Lefel 5 ILM, neu fod yn gymwysedig yn sgil profiad addas. Bydd penderfyniadau ar addasrwydd yn cael eu gwneud gan dîm Academi Wales neu arweinydd coetsio y sefydliad perthnasol. Gellir apelio yn erbyn y penderfyniadau hyn o dan adran 5.

3.2 Mae coetsiwr yn ymrwymo i gydymffurfio yn eu hymarfer â chod moesegol cydnabyddedig coetsio e.e. y Gymdeithas Coetsio (AC) neu’r Cyngor Mentora a Coetsio Ewropeaidd (EMCC), a byddant yn datgan eu cytundeb wrth ddiweddaru eu proffil fel coetsiwr.

3.3 I gynorthwyo datblygiad proffesiynol parhaus, rhaid i coetsiwr chwilio am ddull priodol o oruchwylio coetsio a gallu cynhyrchu cofnodion datblygiad proffesiynol parhaus ar gais.

3.4 Mae’n rhaid i goetsiwyr, adeg eu penodi, ddarparu dau gylchlythyr gan gleientiaid o aseiniadau coetsio y maent wedi’u gwneud yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

3.5 Rhaid i gofnodion cleientiaid gael eu casglu, eu storio a’u gwaredu yn unol â pholisi rheoli cofnodion sefydliad cyflogi’r coetsiwr, Deddf Diogelu Data 2018 a’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

3.6 Rhaid i goetswyr sicrhau bod unrhyw ddiagnosteg, offer, seicometreg neu offerynnau a ddefnyddir i gefnogi perthynas coetsio yn cydymffurfio â GDPR y DU ac yn defnyddio’r mesurau diogelu cyfreithiol priodol ar gyfer unrhyw drosglwyddiadau rhyngwladol.

4. Ffioedd a Threuliau

4.1 Mae’r rhestr am ddim i bob cyflogai mewn sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus ac elusennau cofrestredig sy’n gweithredu yng Nghymru. Nid oes unrhyw ffi am y coetsio a ddarperir.

4.2 Nid yw Academi Wales yn erbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am gostau sy’n deillio o unrhyw berthynas goetsio a gaiff ei threfnu drwy’r gwasanaeth hwn.

5. Gweithdrefn Gwyno

5.1 Bydd pob coetsiwr yn cydymffurfio â’r Polisi Cyfle Cyfartal a gaiff ei ddisgrifio isod.

5.2 Mae’n rhaid i unrhyw sylw ar ran coetsiwr neu berson sy’n cael ei goetsio gael ei gyflwyno i’r Cyfarwyddwr, Rheoli Talent ac Olyniaeth yn Academi Wales o fewn 4 wythnos i’r amgylchiadau sydd wedi ysgogi’r gŵyn.

5.3 Dylai sylwadau gael eu hanfon at AcademiWalesCoachingandMentoring@llyw.cymru. Bydd tîm Academi Wales yn gwneud pob ymdrech i gydnabod eu bod wedi derbyn y neges hon o fewn dau ddiwrnod gwaith.

6. Polisi Cyfle Cyfartal

6.1 Mae’r polisi hwn yn pennu nodau ac amcanion Rhwydwaith Coetsio Cymru Gyfan o safbwynt cynnal a hybu cyfle cyfartal ynghyd â chyfrifoldebau’r coetsiwr, y person sy’n cael ei goetsio a thîm Academi Wales. Mae tîm Academi Wales, ar ran Llywodraeth Cymru, wedi ymrwymo’n llwyr i fabwysiadu a hybu egwyddorion allweddol a threfniadau ymarferol y polisi hwn.

6.2 Caiff cyfle cyfartal ei gydnabod gan dîm Academi Wales fel hawl sylfaenol sydd gan bob defnyddiwr ynghyd â’r rhai sy’n cyfrannu at ddatblygiad Rhwydwaith Coetsio Cymru Gyfan.

6.3 Ni chaiff unrhyw goetsiwr, person sy’n cael ei goetsio na chyfrannwr ei drin yn llai ffafriol ar sail hil, crefydd, tarddiad ethnig neu genedlaethol, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, amgylchiadau teuluol, statws priodasol neu oedran.

6.4 Mae tîm Academi Wales yn cydnabod bod cyfle cyfartal o fudd positif i ddysgu a diben Rhwydwaith Coetsio Cymru Gyfan.

6.5 O’r herwydd caiff coetsiwyr ynghyd â’r bobl sy’n cael eu coetsio eu hysbysu ynghylch eu cyfrifoldebau posibl o safbwynt sicrhau bod y polisi hwn yn cael ei hybu. Bydd disgwyl iddynt fod yn effro i unrhyw arferion gwirioneddol neu rai posibl ganddynt eu hunain ac eraill mewn perthynas â Rhwydwaith Coetsio Cymru Gyfan sy’n gwahaniaethu. Bydd disgwyl iddynt dynnu sylw tîm Academi Wales at unrhyw weithgaredd o’r fath.

6.6 Gallai unrhyw arfer y mae tîm Academi Wales yn barnu ei fod yn groes i’r polisi hwn arwain at gamau’n cael eu cymryd yn erbyn unigolyn/unigolion a allai gynnwys eu gwahardd rhag bod yn rhan o Rhwydwaith Coetsio Cymru Gyfan.

6.7 Caiff yr holl systemau a’r prosesau eu cynllunio er mwyn cefnogi’r polisi hwn a chydymffurfio ag ef.

6.8 Mae gan unrhyw goetsiwr, person sy’n cael ei goetsio neu gyfrannwr yr hawl i dynnu sylw’n ffurfiol at unrhyw agwedd ar Rhwydwaith Coetsio Cymru Gyfan os ydynt yn teimlo eu bod wedi wynebu gwahaniaethu neu aflonyddwch.

6.9 Ymdrinnir â chwynion yn gyfrinachol, fel arfer gan y Cyfarwyddwr, Rheoli Talent ac Olyniaeth yn Academi Wales. Os yw’r achwynydd yn teimlo na all godi’r mater â’r Cyfarwyddwr, Rheoli Talent ac Olyniaeth yn Academi Wales, dylai’r achwynydd gysylltu â’r sefydliad sy’n cyflogi’r unigolyn sy’n destun y gŵyn.

6.10 Bydd tîm Academi Wales yn mynd ati’n rheolaidd i fonitro’r modd y caiff y polisi hwn ei weithredu ynghyd â’r canlyniadau sy’n deillio ohono. Bydd yn ystyried adroddiadau rheolaidd ar y modd y caiff y polisi ei weithredu ynghyd ag unrhyw fater yn ymwneud â chyfle cyfartal sy’n gysylltiedig â’r rhaglen neu ei gweithgareddau ategol.

6.11 Caiff dulliau gweithredu’r polisi hwn eu hadolygu gan dîm Academi Wales bob blwyddyn a chaiff unrhyw newidiadau y cytunir arnynt eu cynnwys mewn polisi diwygiedig.

7. Adborth a Gwerthuso

7.1 Gofynnir am adborth gan coetsiwr, person sy’n cael ei goetsio a sefydliadau’r person sy’n cael ei goetsio, pan yn briodol, i ganfod a yw’r profiad coetsio wedi datblygu eu dysgu a’u hymarfer a’r effaith ar wella gwasanaethau.

7.2 Bydd coetsiwyr a phobl sy’n cael eu coetsio yn cynnig awgrymiadau a syniadau ynghylch datblygu Rhwydwaith Coetsio Cymru Gyfan.

7.3 Bydd y system werthuso’n defnyddio’r fframwaith Kirkpatrick, gan edrych ar wahanol lefelau o gyflawniad a budd i unigolion a’r sefydliad.

Hwyluso

Diweddarwyd 3 Awst 2021

1. Egwyddorion

1.1 Mae hwyluso yn ymwneud â newid a gweithredu - rôl yr hwylusydd yw cefnogi unigolion/timau i gyflawni nodau/canlyniadau y cytunwyd arnynt.

1.2 Mae’r unigolyn/tîm wedi ymrwymo i gymryd camau gweithredu mewn perthynas â nodau/canlyniadau.

2. Cod ymddygiad

2.1 Mae’r ddau barti'n cytuno i wneud y canlynol:

2.2. Cyfathrebu’n agored ac yn amserol a sicrhau bod ill dau yn cytuno ar y dyddiadau cyflawni ac yn eu blaenoriaethu.

2.3 Cadw a buddsoddi digon o amser i gyflawni’r gweithgaredd hwyluso, yn cynnwys unrhyw weithgareddau paratoi a gweithgareddau dilynol.

2.4 Sicrhau bod lleoliad y gwaith hwyluso yn briodol.

3. Cyfrinachedd

3.1 Bydd hwyluswyr yn sicrhau bod yr holl wybodaeth sy’n deillio o’r sesiwn/sesiynau hwyluso yn aros gyda’r unigolyn/tîm. Ni fydd yr hwylusydd yn datgelu gwybodaeth o’r fath i drydydd parti heb gytundeb penodol gan yr unigolyn/tîm.

3.2 Bydd hwyluswyr yn gweithredu ar ran Llywodraeth Cymru, o dan gyfarwyddyd arweinydd cwrs/rhaglen Academi Wales.

3.3. Bydd hwyluswyr yn sicrhau bod gwybodaeth bersonol / sensitif yn cael ei diogelu a’i gwaredu yn unol â’r GDPR a chyfreithiau diogelu data.

3.4 Bydd hwyluswyr nad ydynt yn cael eu cyflogi gan Lywodraeth Cymru yn gweithredu o dan delerau contract neu gytundeb rhannu data Academi Wales.

3.5 Rhaid i hwyluswyr sicrhau bod unrhyw ddiagnosteg, offer, seicometreg neu offerynnau a ddefnyddir i gefnogi hwyluso yn cydymffurfio â GDPR y DU ac yn defnyddio'r mesurau diogelu cyfreithiol priodol ar gyfer unrhyw drosglwyddiadau rhyngwladol.

4. Safonau’r hwylusydd

4.1 Dylai hwyluswyr fod wedi hyfforddi’n briodol neu dylent fod â’r profiad addas. Tîm Academi Wales fydd yn gwneud penderfyniadau ynghylch addasrwydd.

4.2 Rhaid i hwyluswyr ymgymryd â’r datblygiad proffesiynol parhaus priodol.

4.3 Bydd hwyluswyr yn cydymffurfio â'r safonau cyfle cyfartal a nodir isod.

4.4 Os na chaiff rhwymedigaethau neu ymrwymiadau eu cyflawni yn unol â’r safonau gofynnol, gellir cyflwyno sylwadau i Gyfarwyddwr Academi Wales o fewn 4 wythnos i'r amgylchiadau sy'n arwain at yr achwyniad.

4.5 Dylai sylwadau gael eu hanfon at AW.Cyfarwyddwr@llyw.cymru. Bydd tîm Academi Wales yn gwneud pob ymdrech i gydnabod eu bod wedi derbyn y neges hon o fewn dau ddiwrnod gwaith.

5. Safonau cyfle cyfartal

5.1 Mae’r safonau hyn yn nodi nodau ac amcanion cynnal a hyrwyddo cyfle cyfartal a chyfrifoldebau’r hwylusydd a thîm Academi Wales. Mae tîm Academi Wales wedi ymrwymo’n llwyr i fabwysiadu a hyrwyddo egwyddorion allweddol a threfniadau gwaith y safonau hyn, ar ran Llywodraeth Cymru.

5.2 Mae tîm Academi Wales yn cydnabod bod cyfle cyfartal yn un o hawliau sylfaenol yr holl ddefnyddwyr a'r rheini sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau hwyluso.

5.3 Ni fydd yr un hwylusydd nac unigolyn/tîm yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail hil, crefydd, ethnigrwydd neu genedligrwydd, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, amgylchiadau teuluol, statws priodasol nac oedran.

5.4 Mae tîm Academi Wales yn cydnabod bod cyfle cyfartal yn fantais bositif i ddysgu.

5.5 Caiff hwyluswyr felly eu hysbysu o’u cyfrifoldebau posib dros sicrhau bod y safonau hyn yn cael eu hyrwyddo. Bydd disgwyl iddynt fod yn wyliadwrus am arferion gwahaniaethol posib neu go iawn ganddynt eu hunain ac eraill sydd, mewn unrhyw ffordd, yn gysylltiedig â'r gweithgareddau hwyluso.

5.6 Gallai unrhyw arferion sy’n mynd yn groes i’r safonau hyn, ym marn tîm Academi Wales, arwain at eithrio hwyluswyr o gyrsiau/digwyddiadau a/neu o wefan Academi Wales.

5.7 Caiff prosesau eu dylunio i gefnogi’r safonau hyn.

5.8 Mae gan unrhyw hwylusydd neu unigolyn yr hawl i godi unrhyw agwedd ar y gweithgareddau hwyluso, yn ffurfiol, os yw o’r farn ei fod wedi bod yn destun gwahaniaethu neu aflonyddu.

5.9 Bydd tîm Academi Wales yn mynd ati’n rheolaidd i fonitro’r broses o roi'r polisi hwn ar waith a chanlyniadau ei ddefnyddio.

6. Adborth a gwerthuso

6.1 Bydd gofyn i’r hwyluswyr ac unigolion/timau roi adborth er mwyn i ni weld a yw’r gweithgareddau hwyluso wedi cyflawni’r nodau/canlyniadau.

6.2 Bydd yr hwyluswyr a’r cleientiaid yn cynnig awgrymiadau a syniadau ar gyfer datblygu gweithgareddau hwyluso.

6.3 Bydd y system werthuso yn edrych ar lefelau gwahanol o gyflawniad a mantais i unigolion, timau a sefydliadau fel y bo’n briodol.

Hysbysiad Preifatrwydd Rhaglen Graddedigion Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Gyfan Rhan 1 - Recriwtio

Diweddarwyd 3 Mawrth 2021

Cyflwyniad

Mae Academi Wales (y cyfeirir ati fel 'ni') yn rhan o Lywodraeth Cymru. Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut rydym yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol rydym yn ei chasglu amdanoch.

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif a byddwn ond yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i weinyddu eich cais i Raglen Graddedigion Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Gyfan. Llywodraeth Cymru fydd y rheolwr data ar gyfer eich gwybodaeth a byddwn yn ei phrosesu yn unol â'n tasg gyhoeddus a'r awdurdod swyddogol a freiniwyd ynom. Dim ond at ddiben symud eich cais yn ei flaen y defnyddir yr holl wybodaeth a roddwch yn ystod y broses recriwtio, neu i fodloni gofynion cyfreithiol neu reoleiddiol os oes angen.

Byddwn yn rheoli eich gwybodaeth bersonol yn unol â deddfwriaeth diogelu data gyfredol, gan gynnwys Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU) a byddwn yn sicrhau bod ein partneriaid a'n proseswyr yn ymdrin â'ch gwybodaeth i'r un safonau.

Proseswyr trydydd parti sydd â mynediad i'ch gwybodaeth yw:

 • Darparwr gwefan swyddi gwag – byddant yn cynnal y swydd wag a byddant yn cofnodi eich cynnydd drwy gydol y broses recriwtio
 • Darparwr prawf ar-lein – byddant yn darparu gweithgaredd prawf ar-lein, ac yn datrys unrhyw ymholiadau technegol a allai fod gennych
 • Canolfan asesu a darparwr cyfweliadau – byddant yn rheoli'r gweithgareddau asesu rhithwir, ac yn datrys unrhyw ymholiadau a allai fod gennych
 • Bydd aseswyr yn dod o ddarparwr y ganolfan asesu a sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus a'r trydydd sector sy'n cymryd rhan yn y rhaglen. Bydd aseswyr yn cefnogi'r canolfannau asesu a'r cyfweliadau, a byddant yn rhoi adborth i ni ar eich cynnydd.

Mae rhywfaint o'r data personol yn ddewisol (er enghraifft, gwybodaeth am gyfle cyfartal a gofynion hygyrchedd) a chaiff ei gasglu gyda'ch caniatâd. Bydd y wybodaeth hygyrchedd yn cael ei rhannu gyda'n proseswyr pan fo angen i sicrhau eu bod nhw a ni yn gallu gwneud unrhyw addasiadau rhesymol sydd eu hangen i'ch cefnogi drwy gydol y camau recriwtio.

Bydd unrhyw wybodaeth cyfle cyfartal a ddarparwch yn cael ei defnyddio i gynhyrchu a monitro ystadegau cyfle cyfartal yn unig. Ni fydd ar gael i unrhyw staff y tu allan i'n tîm recriwtio, gan gynnwys rheolwyr llogi, mewn ffordd a all eich adnabod.

Os hoffech i ni newid neu ddileu'r manylion dewisol hyn, cysylltwch â ni ar GraddedigionCymruGyfan@llyw.cymru.

Os byddwn yn gwneud cynnig cyflogaeth amodol, byddwn yn gofyn i chi am wybodaeth fel y gallwn gynnal gwiriadau cyn cyflogi. Rhaid i chi gwblhau gwiriadau cyn cyflogi yn llwyddiannus i symud ymlaen i gynnig cyflogaeth terfynol, gyda Llywodraeth Cymru.

Os byddwn yn gwneud cynnig cyflogaeth terfynol, byddwn hefyd yn gofyn i chi am ragor o wybodaeth unwaith y byddwch wedi derbyn y cynnig, megis manylion banc.

Bydd yr holl wybodaeth a ddarperir yn ystod y broses recriwtio yn cael ei chadw yn unol â'r meini prawf a nodir yn amserlen cadw Llywodraeth Cymru. Efallai y bydd yn ofynnol i ni ddatgelu eich gwybodaeth bersonol os oes dyletswydd arnom i ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, ymchwilio neu atal trosedd, gorfodi neu gymhwyso ein telerau ac amodau a chytundebau eraill neu ddiogelu hawliau, eiddo neu ddiogelwch Llywodraeth Cymru neu eraill.

Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth am ddefnydd gwefannau gan ddefnyddio cwcis. Gweler ein polisi cwcis am fwy o wybodaeth.

Storio eich gwybodaeth

Byddwn yn storio eich gwybodaeth yn unol â pholisi cofnodion Llywodraeth Cymru.

Os byddwch yn cael lle ar y rhaglen, byddwch yn cael eich cyflogi gan Lywodraeth Cymru ar gontract cyfnod penodol. Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei rheoli o dan delerau ac amodau safonol Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflogeion.

Os byddwn yn cynnig lle i chi ar restr wrth gefn, byddwn yn cadw eich gwybodaeth am flwyddyn ar ôl diwedd y broses recriwtio.

Os na fydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn cadw eich gwybodaeth am flwyddyn ar ôl diwedd y broses recriwtio.

Eich hawliau

O dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl:

 • i gael gwybod am y data personol sydd gan Lywodraeth Cymru amdanoch chi ac i gael gafael arno
 • ei gwneud yn ofynnol i ni gywiro gwallau yn y data hwnnw
 • (o dan amgylchiadau penodol) i wrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu
 • i'ch data (mewn rhai amgylchiadau) gael ei 'ddileu'
 • (mewn rhai amgylchiadau) i hygludedd data
 • i gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sy'n rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data

Cysylltwch â ni

Am geisiadau am wybodaeth o dan GDPR y DU, cysylltwch â DataProtectionOfficer@llyw.cymru.

Os oes gennych bryderon am y ffordd rydym yn ymdrin â'ch gwybodaeth, gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ico.org.uk/make-a-complaint/.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, anfonwch e-bost atom ar academiwales@llyw.cymru neu ysgrifennu atom yn Academi Wales, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ.

Hysbysiad Preifatrwydd Rhaglen Graddedigion Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan Rhan 2 – Rheoli Rhaglenni

Diweddarwyd 13 Rhagfyr 2021

Mae Academi Wales (y cyfeirir ato fel ‘ni’) yn rhan o Lywodraeth Cymru. Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut rydyn ni'n defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chasglu amdanoch chi. Mae mwy o fanylion ar gael yn yr adran canllawiau rhaglen isod. Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn defnyddio'r sail gyfreithiol contract o dan GDPR y DU.

Cyflogaeth

Fel person graddedig ar Raglen Graddedigion Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan cewch eich cyflogi gan Lywodraeth Cymru, a byddwn yn prosesu eich gwybodaeth yn ôl yr angen i gyflawni gweithgareddau sy'n gysylltiedig â'ch contract cyflogaeth tymor penodol. Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu a'i rheoli o dan delerau ac amodau safonol Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflogeion, fel y nodir yn hysbysiad preifatrwydd AD Llywodraeth Cymru. Llywodraeth Cymru fydd y rheolwr ar gyfer eich data personol.

Byddwn yn rheoli eich gwybodaeth bersonol yn unol â deddfwriaeth gyfredol ar ddiogelu data, gan gynnwys Rheoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data (GDPR y DU) a byddwn yn sicrhau bod ein partneriaid a'n proseswyr yn trin eich gwybodaeth i'r un safonau.

Pan fydd angen rhannu neu brosesu data personol ar gyfer rheoli'r rhaglen, bydd yn gymesur ac yn berthnasol yn ôl yr angen a lle bo hynny'n berthnasol, bydd yn cael ei lywodraethu gan gytundebau rhannu data a/neu delerau ac amodau contract Llywodraeth Cymru.

Byddwn yn storio eich gwybodaeth yn unol â pholisi cofnodion Llywodraeth Cymru.

Secondiadau

Yn ystod y rhaglen cewch eich rhoi ar secondiad(au) gyda sefydliad(au) sy’n lletya. Bydd y sefydliad sy’n lletya yn gweithredu fel rheolydd data ar gyfer eich lleoliad. Byddwch yn ddarostyngedig i hysbysiadau preifatrwydd a pholisïau rheoli cofnodion y sefydliad sy’n lletya.

Byddwn yn trefnu cytundebau rhannu data a secondiad gyda phob sefydliad sy’n llety i nodi'r ffyrdd y gellir prosesu eich data personol, gan gynnwys storio eich gwybodaeth. Bydd manylion y trefniadau rhannu data yn cael eu diffinio yn y cytundebau.

Byddwn yn casglu data personol fel data rheoli perfformiad, absenoldeb salwch, a gwybodaeth am wyliau blynyddol fel rhan o'n rhwymedigaethau o dan gontract cyflogaeth Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn gofyn am rannu data personol rhwng sefydliadau sy’n lletya a Llywodraeth Cymru, fel y'i llywodraethir gan gytundebau rhannu data a secondiad.

Gweithgareddau dysgu a datblygu Academi Wales

Byddwn yn rheoli eich gweithgareddau dysgu a datblygu yn unol â'n prif hysbysiad preifatrwydd.

Gweinidogion

Byddwn yn rhannu eich enw, sefydliad(au) sy’n lletya, gwybodaeth clwstwr a rhanbarth gyda Gweinidogion Cymru, i'w briffio ar ddechrau'r rhaglen, a hefyd tra bo'r rhaglen ar y gweill.

Eich hawliau

O dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl:

 • cael gwybod am y data personol sydd gan Lywodraeth Cymru amdanoch chi a'i gyrchu
 • ei gwneud yn ofynnol i ni gywiro gwallau yn y data hwnnw
 • gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau)
 • bod eich data yn cael ei ‘ddileu’ (mewn rhai amgylchiadau)
 • i hygludedd data (mewn rhai amgylchiadau)
 • i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (SCG), sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data

Cysylltu â ni

Am geisiadau am wybodaeth o dan GDPR y DU, cysylltwch â DataProtectionOfficer@llyw.cymru.
Os oes gennych bryderon ynghylch y ffordd yr ydym yn trin eich gwybodaeth, gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ico.org.uk/make-a-complaint/.
Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, anfonwch e-bost atom yn academiwales@llyw.cymru neu ysgrifennwch atom yn Academi Wales, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ.

Rhaglen Graddedigion Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan - Canllaw i’r Rhaglen

Diweddarwyd 13 Rhagfyr 2021

Mae Academi Wales (y cyfeirir ato fel ‘ni’ neu ‘ein’) yn rhan o Lywodraeth Cymru. Mae'r canllaw hwn yn ategu hysbysiad preifatrwydd Rhaglen Graddedigion Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan rhan 2 (y cyfeirir ati fel 'y rhaglen'). Mae'r canllaw hwn yn disgrifio'r berthynas rhyngoch chi, Llywodraeth Cymru, eich sefydliadau sy’n lletya a'r ymyriadau datblygu a drefnir fel rhan o'r rhaglen, ac yn darparu mwy o fanylion ar sut rydyn ni'n defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chasglu amdanoch chi.

Secondiadau

Fel person graddedig ar Raglen Graddedigion Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan cewch eich cyflogi gan Lywodraeth Cymru ar gontract cyflogaeth tymor penodol. Fodd bynnag, yn ystod y rhaglen cewch eich rhoi ar secondiad(au) gyda sefydliad(au) sy’n lletya.

Byddwn yn casglu data personol fel data rheoli perfformiad, absenoldeb salwch, a gwybodaeth am wyliau blynyddol fel rhan o'n rhwymedigaethau o dan gontract cyflogaeth Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn gofyn am rannu data personol rhwng sefydliadau sy’n lletya a Llywodraeth Cymru, fel y'i llywodraethir gan gytundebau rhannu data a secondiad.

Bydd pob sefydliad sy’n lletya yn aseinio arweinydd graddedigion ac arweinydd cyllid ar gyfer y rhaglen yn ogystal â rheolwr llinell i chi yn y sefydliad sy’n lletya. Byddwn yn disgwyl i'ch rheolwr llinell yn y sefydliad sy’n lletya a/neu'ch arweinydd graddedigion godi unrhyw faterion yn ymwneud â'r rhaglen gyda ni.

Bydd y sefydliad sy’n lletya yn aseinio mentor i'ch cefnogi yn ystod eich lleoliad. Bydd manylion eich trafodaethau yn parhau'n gyfrinachol. Yn amodol ar eich cytundeb, byddwn yn disgwyl iddynt godi unrhyw faterion yn ymwneud â'r rhaglen gyda ni.

Byddwn yn trefnu cytundeb secondiad sy'n cynnwys eich gwybodaeth. Bydd yn cael ei lofnodi gan Lywodraeth Cymru, pob sefydliad sy’n lletya yn eich lleoliad/clwstwr graddedig a chi. Bydd yn cynnwys cymalau penodol mewn perthynas â diogelu data. Bydd rhwymedigaethau'r sefydliadau sy’n lletya ynghylch rhannu data a phrosesu data personol yn cael eu cynnwys mewn cytundeb rhannu data.

Dysgu a datblygu

Cyn ac yn ystod y rhaglen, bydd nifer o ymyriadau i gefnogi eich dysgu a'ch datblygiad. Darperir y rhain yn gyffredinol gan ddarparwyr trydydd parti:

 • Darparwr(wyr) sefydlu - byddant yn darparu ymarferion adeiladu tîm addas a/neu leoliad/llety fel rhan o'ch cyfnod sefydlu ar y rhaglen. Byddwn yn comisiynu neu'n darparu darparwr(wyr) contract i ddarparu rhan o'r gwasanaeth hwn. Byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol berthnasol gyda nhw fel y gallant ddarparu'r gwasanaeth(au). Bydd eu telerau ac amodau cytundebol yn ymdrin â'u rhwymedigaeth ynghylch rhannu data a phrosesu data personol. Efallai y byddwn hefyd yn comisiynu hwyluswyr o fewn sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus i gefnogi'r digwyddiad sefydlu. Os yw data personol i gael ei rannu gyda nhw, bydd hwyluswyr gwasanaethau cyhoeddus yn destun cytundeb rhannu data.
 • Darparwr e-ddysgu - byddant yn darparu cyrsiau dysgu ar-lein gorfodol y bydd angen i chi eu cwblhau. Byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda'r darparwr(wyr) i reoli gweinyddiaeth eich lle gyda'r darparwr hwnnw.
 • Darparwr cymhwyster meistr - mae Prifysgol De Cymru wedi'i chontractio gennym ni i ddarparu'r cymhwyster Meistr y byddwch chi'n ei gwblhau yn ystod y rhaglen. Byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol berthnasol â nhw fel y gallant eich cofrestru a rheoli eich gwaith wrth gwblhau'r cymhwyster Meistr. Byddant yn rhannu eich presenoldeb, eich cynnydd a'ch canlyniadau gyda ni, gan gynnwys cwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus, i reoli'ch lle ar y rhaglen. Efallai y byddwn yn rhannu eich canlyniadau gyda'r sefydliadau sy’n lletya yn eich lleoliad/clwstwr graddedig, er mwyn rheoli eich cyfranogiad yn y rhaglen. Bydd rhwymedigaeth y Brifysgol ynghylch rhannu data a phrosesu data personol yn cael ei gwmpasu gan eu telerau ac amodau cytundebol gyda ni.
 • Coetswyr - cânt eu penodi gennym ni o'n rhwydwaith coetsio. Byddant yn eich coetsio ac yn cefnogi'ch cynnydd yn ystod y rhaglen. Byddwn yn rhannu eich enw a'ch manylion cyswllt gyda'r coetsiwr i'w galluogi i'ch coetsio.Bydd manylion eich trafodaethau yn parhau'n gyfrinachol. Yn amodol ar eich cytundeb, byddwn yn disgwyl iddynt godi unrhyw faterion yn ymwneud â'r rhaglen gyda ni.Bydd eu rhwymedigaethau ynghylch rhannu data a phrosesu data personol yn cael eu cynnwys mewn cytundeb rhannu data.
 • Bydis - byddant yn gyn-raddedigion ar y rhaglen sy'n gwirfoddoli i fod yn bwynt cyswllt i'ch helpu chi i ymgartrefu yn y rhaglen, gan ddefnyddio eu profiad o fod ar y rhaglen. Byddwn yn rhannu eich enw a'ch manylion cyswllt i'w galluogi i gysylltu â chi.
 • Darparwr(wyr) diagnostig - os ydych chi'n gofyn ac yn cytuno i gymryd rhan mewn diagnosteg datblygiad personol fel rhan o'r rhaglen, byddwn yn rhannu eich manylion cyswllt â darparwr achrededig y diagnosteg. Byddant yn rhoi adborth i chi i gefnogi eich datblygiad personol. Byddwn yn sicrhau ein bod yn defnyddio ymarferwyr achrededig i roi adborth i chi ar gyfer unrhyw ddiagnosteg drwyddedig. Bydd eu rhwymedigaeth ynghylch prosesu data personol yn cael ei gwmpasu gan eu telerau ac amodau cytundebol, y byddwn yn craffu arnynt i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â GDPR y DU.
 • Darparwr(wyr) set dysgu gweithredol – byddant yn cefnogi'ch datblygiad trwy gydol y rhaglen. Gellir trefnu hyn naill ai trwy gontract masnachol neu drwy hwylusydd gwasanaeth cyhoeddus sy'n bodoli eisoes. Ar gyfer contract masnachol, byddwn yn rhannu eich manylion cyswllt â darparwr achrededig y set dysgu gweithredol. Bydd eu rhwymedigaeth ynghylch prosesu data personol yn cael ei gwmpasu gan eu telerau ac amodau cytundebol, y byddwn yn craffu arnynt i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â GDPR y DU. Bydd hwyluswyr gwasanaeth cyhoeddus yn destun cytundeb rhannu data os yw data personol i gael ei rannu gyda nhw.
 • Gwerthuso - os yw contractwr wedi'i gontractio i werthuso'r rhaglen, byddwn yn rhannu eich enw a'ch manylion cyswllt fel y gallwch gyfrannu eich barn at y gwerthusiad, i'n galluogi i wella prosesau a gweithgareddau'r rhaglen. Bydd eu telerau ac amodau cytundebol yn ymdrin â'u hymglymiad ynghylch rhannu data a phrosesu data personol.
 • Darparwyr eraill - wrth i'r rhaglen esblygu, gallwn gontractio neu drefnu darparwyr eraill i gyflawni elfennau ohoni. Pan fydd angen rhannu neu brosesu data personol ar gyfer cyflawni'r contract hwnnw, bydd yn gymesur ac yn berthnasol yn ôl yr angen, a bydd yn cael ei lywodraethu gan naill ai ein telerau ac amodau contract neu gytundeb rhannu data, pa un bynnag sy'n briodol.