English

Gwaith hwyluso a chefnogaeth wedi’u teilwra

Mae ein tîm profiadol o ymarferwyr datblygu arweinyddiaeth a rheoli yn awyddus i ddarparu cefnogaeth wedi'i theilwra i wasanaethau cyhoeddus ac elusennau cofrestredig Cymru.

Gallwn:

 • Gynnig cyngor, gwybodaeth ac arweiniad ar gyfer datblygu sefydliadol
 • Cyflwyno sesiynau arweinyddiaeth yn eich cynhadledd neu’ch digwyddiad
 • Cyflwyno un o'n cyrsiau neu’n rhaglenni byr i'ch sefydliad
 • Hwyluso gweithdai datblygu tîm
 • Darparu coetsio
 • Cynnig arweiniad ar faterion arweinyddiaeth/gwella sydd ar gael ar draws gwasanaethau cyhoeddus/gwirfoddol Cymru
 • Cynnig cymorth i rannu arfer da ar draws Cymru

Er mwyn ein helpu i roi cefnogaeth effeithiol i chi, ystyriwch:

 • ein bod angen o leiaf 8 wythnos o rybudd
 • pa ganlyniadau yr ydych chi eu heisiau
 • faint o bobl fydd yn cymryd rhan (mae gan rai o’n cyrsiau gyfyngiadau o ran isafswm/uchafswm cyfranogwyr)
 • pwy fydd y cyswllt allweddol yn eich sefydliad
 • pa leoliadau(au) addas sydd ar gael i chi
 • pa offer sydd ar gael i chi

Rydym yn cynnig ein hamser a'n cefnogaeth yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag, efallai y bydd yn rhaid i ni godi tâl er mwyn defnyddio diagnosteg neu ddeunyddiau trwyddedig trydydd parti.

Sut mae cysylltu â ni

Os ydych chi'n gweithio i wasanaeth cyhoeddus neu elusen gofrestredig yng Nghymru ac yn awyddus i drefnu cefnogaeth wedi'i theilwra ar gyfer eich sefydliad neu eich tîm chi, llenwch ein ffurflen cais am gefnogaeth.

Oherwydd y galw mawr, byddwn angen o leiaf 8 wythnos o rybudd. Rydym yn ceisio bodloni ceisiadau lle bynnag y bo modd.