English

Gyda phwy yr ydym yn gweithio

Rydym yn cynnig ein hystod o gynhyrchion a gwasanaethau i arweinwyr a rheolwyr sy’n gweithio ar draws y gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru.

 • Addysg - ysgolion, sefydliadau addysg bellach ac addysg Uwch yng Nghymru
 • Tân ac Achub - sefydliadau tân ac Achub yng Nghymru
 • Awdurdodau Lleol - awdurdodau lleol yng Nghymru
 • GIG Cymru - sefydliadau GIG Cymru
 • Yr Heddlu - gwasanaethau heddlu yng Nghymru
 • Trydydd/Gwirfoddol - elusennau cofrestredig sy’n gweithredu yng Nghymru
 • Llywodraeth Cymru - adrannau Llywodraeth Cymru
 • Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru - cyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru: sefydliadau sector cyhoeddus yng Nghymru a ariannir gan Lywodraeth Cymru
 • Whitehall - sefydliadau sector cyhoeddus yng Nghymru a gynhelir gan Lywodraeth y DU
 • Cyrff a Noddir gan Whitehall - sefydliadau sector cyhoeddus yng Nghymru a ariannir gan Lywodraeth y DU
 • Arall - gwesteion a wahoddwyd o sefydliadau partner a chyrff eraill yn y gwasanaeth cyhoeddus ledled y DU

Ffurfiwyd Panel Arbenigwyr Academi Wales yn 2022. Gan ddisodli Bwrdd Cynghori Academi Wales, mae’r newid hwn i Banel Arbenigwyr yn adlewyrchu ein strategaeth a’n cyfeiriad newydd o deithio.

Mae ein Panel Arbenigwyr yn dwyn ynghyd grŵp o unigolion sy’n barod i ddefnyddio eu harbenigedd a’u profiad i gynghori ar brif heriau a chyfleoedd arweinyddiaeth yng Nghymru.

Bydd aelodau’r panel yn cynrychioli eu sector, yn ogystal â darparu eu profiad a’u barn broffesiynol eu hunain. Yn dilyn hynny, bydd eu cyngor yn cynorthwyo Academi Wales i hwyluso’r gwaith o ddatblygu sgiliau a galluoedd arwain â blaenoriaeth newydd, wedi’u hadeiladu ar egwyddorion cydweithredu a phartneriaeth.

Mae rhagor o wybodaeth am bob aelod o’r panel i’w gweld isod.

Cyfarwyddwr, Academi Wales

Alex yw Cyfarwyddwr Academi Wales; y ganolfan ragoriaeth ar gyfer arweinyddiaeth a rheoli gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Mae Alex wedi bod mewn nifero swyddi arweinyddiaeth yn ystod ei gyrfa yn y gwasanaeth sifil, gydag Asiantaeth Ffiniau’r DU, Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ac yn fwyaf diweddar yn Nhy’r Cwmnïau, lle roedd hi’n gyfrifol am arwain cyfres sylfaenol o ddiwygiadau deddfwriaethol i gefnogi trawsnewidiad y sefydliad.

Mae’n hyfforddwr ac yn fentor gweithredol cymwysedig, ac mae’n angerddol am ymgysylltu, datblygu, cydweithio a chynwysoldeb.

Yn ei rôl gydag Academi Wales bydd hi’n canolbwyntio ar sicrhau bod y ganolfan yn parhau i ddarparu cyfres o raglenni a digwyddiadau o’r radd flaenaf, wrth gydweithio ledled Cymru i sicrhau bod y cynnig dysgu yn parhau i fod yn addas i’r diben, yn berthnasol ac yn gyfredol.

Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Dechreuodd Ian ei swydd fel Prif Weithredwr Cyngor Wrecsam ym mis Awst 2018 ac am y pedair blynedd ar ddeg flaenorol bu'n gweithio ar lefel uwch arweinwyr o fewn sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus mawr ym Manceinion Fwyaf, Glannau Mersi a Gogledd Ddwyrain Cymru. Yn fwyaf diweddar, ers 2014, mae hyn wedi bod yng Nghyngor Sir y Fflint fel Prif Swyddog sy'n arwain yn llwyddiannus at ddatblygu a gweithredu nifer o raglenni strategol mawr.

Mae Ian wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus a'i nod yw gweithio gyda phartneriaid, cymunedau lleol a thrigolion i adeiladu a chyflawni gweledigaeth glir sy'n sicrhau canlyniadau rhagorol. Mae Ian wedi byw yn Wrecsam am y 18 mlynedd diwethaf ac mae'n angerddol am y cyfleoedd cadarnhaol presennol y mae Wrecsam a Chymru yn eu darparu a'r potensial ar gyfer y dyfodol.

Prif Weithredwr, Gofal Cymdeithasol Cymru

Sue yw Swyddog Atebol a Phrif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru a sefydlwyd yn ddiweddar, gyda chyfrifoldebau dros ddatblygu'r gweithlu a gwella gwasanaethau, sy'n cael eu llywio gan ein gwaith gyda'r sector a Gweinidogion a swyddogion Llywodraeth Cymru. Fel aelod diweddar Panel Arbenigwyr Academi Wales, mae gan Sue ddiddordeb mawr mewn dod yn aelod o'r Bwrdd newydd lle mae'n gallu cynrychioli'r sector gofal cymdeithasol ac mae ganddi ystod eang o gysylltiadau o bolisi'r DU a Chymru, i uwch reolwyr ac ymarferwyr gweithredol sy'n gweithio o fewn y sector cyhoeddus, annibynnol a'r trydydd sector.

Mae gan Sue ddiddordeb mawr mewn datblygiad personol a phroffesiynol, a ddangosir gan gyflawniadau'r rhai sydd wedi gweithio gyda hi drwy gydol ei gyrfa yn y sector gwirfoddol, iechyd, tai a gofal cymdeithasol. Mae Sue yn cymeradwyo'r dull o ddatblygu Un Gwasanaeth Cyhoeddus i Gymru ac mae'n credu bod angen i rolau arwain yn y dyfodol ddangos dealltwriaeth ac ymrwymiad aml-broffesiynol a rhyng-sefydliadol i sicrhau ymateb effeithlon ac effeithiol i ddinasyddion.

Mae Sue yn gyfarwydd â llawer o ddamcaniaethau ac offer arweinyddiaeth a rheolaeth, gan ddysgu drwy gyfuniad o ddarllen, trafod ag eraill, dysgu ffurfiol a defnydd gweithredol o arferion newydd yn y gweithle. Mae wedi canfod bod Setiau Dysgu Gweithredol yn arbennig o ddefnyddiol drwy gydol ei gyrfa, lle mae cefnogaeth gyfrinachol a chydfuddiannol gan gymheiriaid wedi bod yn amhrisiadwy. Yn ddiweddar, ymunodd Sue â grwp newydd, a sefydlwyd o'i chyfranogiad yn Ysgol Aeaf Academi Wales yn 2017.

Athro Rheolaeth Gyhoeddus, Prifysgol De Cymru

Mae Catherine yn academydd profiadol sy'n ymwneud yn weithredol ag addysgu ac ymchwil o fewn y meysydd rheoli cyhoeddus ac arweinyddiaeth. Mae'n cyflwyno modiwlau achrededig y Brifysgol a hefyd gyrsiau byr. Ar hyn o bryd mae Catherine yn arwain gwobr MSc Arweinyddiaeth Gyhoeddus Prifysgol Caerdydd.

Mae gan Catherine ddiddordeb mewn arweinyddiaeth, byrddau cyhoeddus a'u llywodraethu. Mae ei hymchwil bresennol yn canolbwyntio ar lywodraethu mewn gwasanaethau gan gynnwys addysg a thân ac achub. Mae wedi cyhoeddi'n eang ar arweinyddiaeth a llywodraethu mewn amrywiaeth o wasanaethau cyhoeddus a hefyd yrfaoedd amrywiaeth o wahanol grwpiau proffesiynol.

Catherine sy'n cadeirio Panel Arbenigwyr Academi Wales a bu hefyd yn cadeirio grwp Llywodraethu Ysgolion Arbenigol Gorchwyl a Gorffen Llywodraeth Cymru a adolygodd fodelau llywodraethu mewn addysg.

Is-gadeirydd ac Aelod Annibynnol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cyn iddi ymddeol o gyflogaeth amser llawn yn y GIG yn 2015, bu Judith yn gweithio fel Cyfarwyddwr Gweithredol ar amrywiaeth o Fyrddau am 20 mlynedd. Roedd hyn yn bennaf fel Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol/Gweithlu ac Datblygu Sefydliadol ac am gyfnod byr fel Prif Swyddog Gweithredol Cynorthwyol (OD). Yn y rolau hyn, cymerodd Judith ran yn y gwaith o ddatblygu strategaeth ar gyfer amrywiaeth o sefydliadau ac ymdriniodd â llawer iawn o ddata yr oedd yn gallu ei ddadansoddi er mwyn sicrhau dealltwriaeth lawn o ffeithiau allweddol.

Mae Judith yn cysylltu â nifer o grwpiau trydydd sector yn ei rôl yn Hywel Dda. Fel Is-gadeirydd, mae ganddi gysylltiadau penodol â sefydliadau'r trydydd sector a gofalwyr ym maes Iechyd Meddwl. Mae Judith wedi meithrin cysylltiadau da â gofal sylfaenol yn ardal Hywel Dda, yn enwedig gweithio gyda Chlystyrau Meddygon Teulu. Mae Judith wedi ymgymryd â'r rôl fel Hyrwyddwr Gofalwyr yn ddiweddar ac mae'n credu bod llawer o gyfleoedd i wella'r gefnogaeth a ddefnyddir gan ofalwyr ym mhob agwedd ar wasanaethau a'u cynnwys. Mae Judith bellach hefyd yn Gadeirydd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru.

Mae llawer o bwysau ar y rhai sy'n gweithio mewn gwasanaethau cyhoeddus o ddydd i ddydd ac mae'n hanfodol sicrhau eu bod yn rhan o'r newidiadau yn y dyfodol sy'n ofynnol i wneud gwasanaethau'n gynaliadwy. Mae Judith yn credu bod Academi Wales mewn sefyllfa ddelfrydol i barhau i gefnogi a datblygu'r staff hyn.

Dechreuodd Deb ei gyrfa ym maes llywodraeth leol yn y flwyddyn 2000 ar ôl gweithio mewn ymgynghoriaeth hyfforddi gyda sefydliadau mawr yn y sector preifat. Yn athro uwchradd cymwysedig, mae ganddi angerdd dros ddysgu a datblygu ac mae’n darparu cyfleoedd i unigolion gyrraedd eu llawn botensial.

Mae Deb yn gymrawd o’r CIPD ac yn meddu ar Radd Meistr mewn Datblygu Sefydliadol. Mae hi hefyd wedi adeiladu tîm amrywiol sy’n cyflwyno rhaglenni arobryn, gan gynnwys Cynlluniau Graddedigion a Phrentisiaethau’r Cyngor a rhaglenni cyflogaeth arbenigol. 

Mae Deb yn angerddol am ymgysylltiad a lles staff gyda’i thîm, gan ddarparu amrywiaeth o raglenni dysgu a datblygu, gwasanaethau iechyd a lles galwedigaethol, manteision staff ac ymgynghori â staff.

Yr hyn yr hoffai Deb i’w hetifeddiaeth fod yw bod gan y Cyngor raglenni o ansawdd uchel ar waith i sicrhau bod unigolion, yn enwedig y rhai sy’n dod o gefndiroedd difreintiedig a chymhleth, yn cael cyfle i ffynnu o fewn y Cyngor a thu hwnt.

Prif Swyddog Gweithredol a Sylfaenydd Cyngor Hil Cymru

Yn wreiddiol o Nigeria, mae gan Uzo radd yn y gyfraith o Brifysgol Nigeria ac roedd yn gymwys fel cyfreithiwr a bargyfreithiwr ac fe'i galwyd i'r Bar yn Nigeria.

Ar ôl cymhwyso fel bargyfreithiwr yn Nigeria, symudodd Uzo i Gymru lle mae bellach yn brif swyddog gweithredol Cyngor Hil Cymru ac mae'n aelod o fwrdd sawl sefydliad gwirfoddol. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethu fel cadeirydd y Ganolfan Gymunedol Affricanaidd yng Nghymru, a sefydlwyd ganddi yn 2004.

Mae Uzo wedi gwasanaethu gyda thîm Amrywiaeth Cenedlaethol yr Heddlu, sydd wedi'i leoli yn y Swyddfa Gartref, lle bu'n ymwneud â datblygu polisïau cenedlaethol ar gysylltiadau hiliol ac amrywiaeth.

Yn 2004, ymunodd â Heddlu De Cymru ac, yn yr un flwyddyn, sefydlodd y Ganolfan Gymunedol Affricanaidd gyntaf yng Nghymru a bu'n Gadeirydd ACC am 15 mlynedd.

Gwasanaethodd Uzo gyda'r Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol (CRE) UK fel Comisiynydd nes iddo uno â'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ym mis Hydref 2007. Yn 2008 dyfarnwyd OBE iddi i gydnabod ei gwasanaethau i gysylltiadau cymunedol a chymunedau de Cymru.

Yn 2022, dyfarnwyd CBE i Uzo gan y Frenhines yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Jiwbilî.

Derbyniodd yr Athro Iwobi y CBE am wasanaethau i gydraddoldeb hiliol ac i hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant.

Uzo oedd y fenyw Ddu gyntaf i gael ei phenodi'n Gynghorydd Arbenigol ar Gydraddoldebau i Lywodraeth Cymru.

 

Prif Weithredwr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)

Ruth yw Prif Weithredwr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), y corff aelodaeth cenedlaethol ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru.

Yn ymgyrchydd ac arweinydd sector elusennol profiadol, mae wedi arwain RNIB Cymru a Chwarae Teg ac adolygiad annibynnol i reoleiddio iechyd yng Nghymru.

Ruth oedd y Comisiynydd Pobl Hyn cyntaf yn y byd a sefydlodd y swyddfa annibynnol a defnyddiodd ei phwerau statudol i adolygu gofal iechyd i bobl hyn; cynhyrchu'r adroddiad "Gofal gydag Urddas".   

Mae ei chymwysterau ôl-raddedig mewn rheoli adnoddau dynol ac arweinyddiaeth gydweithredol.

Mae Ruth yn cyfrannu'n rheolaidd at ymchwiliadau a byrddau cynghori ar faterion yn cynnwys amrywiaeth, gwirfoddoli, y sector elusennol a chymdeithas sifil. 

Ar hyn o bryd mae Ruth yn ymddiriedolwr ACEVO a Cynnal Cymru, yn aelod o banel cynghori Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, yn gyfarwyddwr y Ffederasiwn Rhyngwladol ar Heneiddio ac yn Uwch Aelod Annibynnol o'r Panel ar gyfer penodiadau cyhoeddus yng Nghymru. 

Dirprwy Brif Weithredwr/ Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol

Yn gymrawd siartredig o'r CIPD, mae Julie wedi gweithio yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ers bron i bedwar degawd.

Mae hi wedi mwynhau gyrfa amrywiol yn y Llywodraeth a'r GIG, gan rychwantu ystod eang o rolau polisi cymdeithasol, OD ac Adnoddau Dynol. Yn 2013, daeth Julie yn Gyfarwyddwr Datblygu'r Gweithlu a Sefydliadol Cenedlaethol GIG Cymru, rôl a ddaliodd tan Ebrill 2018 pan ymunodd ag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC).

Ers ymuno â AaGIC, mae Julie wedi arwain y gwaith o ddatblygu'r 'Strategaeth Gweithlu Iechyd a Gofal Cymru 2020-30' cyntaf ; cefnogi'r ymateb cenedlaethol i gyflwyno'r rhaglen frechu Covid a goruchwylio datblygiad ystod o adnoddau a rhaglenni i gynnwys arweiniad tosturiol ar bob lefel ar draws GIG Cymru.

Prif Swyddog Pobl, Heddlu De Cymru

Ymunodd Mark â Heddlu De Cymru ym mis Medi 2018 fel Prif Swyddog Pobl ar ôl mwynhau gyrfa yn ymestyn dros 18 mlynedd mewn diwydiant preifat mawr, Amlwladol.

Gan weithio fel rhan o’r Bwrdd Gweithredol, mae Mark yn rhoi arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol ar gyfer datblygu’r gweithlu (tua 6,300). Mae’n gyfrifol am bortffolio gwasanaeth pobl amrywiol, gan gynnwys: diogelwch, iechyd galwedigaethol, Adnoddau a Chynllunio’r Gweithlu, HRSS, gwobrwyo a chydnabyddiaeth, cysylltiadau gweithwyr, ymgysylltu â gweithwyr, rheoli talent a dysgu a datblygu.

Mark yw'r Arweinydd Strategol ar gyfer adnoddau dynol a chydweithio dysgu a datblygu ar draws 4 Heddlu Cymru. Ef hefyd yw Arweinydd Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu (NPCC) y DU ar gyfer dysgu a datblygu.

Mae Mark yn Gymrawd Siartredig o'r CIPD ac yn aelod o Gymdeithas y Gyfraith Ddiwydiannol.

Dirprwy Brif Weithredwr, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Yn ei rôl fel Prif Weithredwr Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, mae Susie yn gyfrifol am sicrhau bod yr elusen yn cyflawni ei hamcanion strategol, gan sicrhau bod materion byd-eang yn parhau'n gadarn ar yr agenda yng Nghymru, a chefnogi tîm gwych ac ymroddedig i gyflawni eu rhaglenni a'u prosiectau. Mae'n cymryd cyfrifoldeb llawn fel arweinydd sy'n cynnwys sicrhau bod Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn gwneud y defnydd gorau posibl o arian cyhoeddus (fel elusen), ac yn gwneud penderfyniadau anodd am raglenni a staffio fel sy'n ofynnol gan yr ymrwymiad hwn. Rhan allweddol o'r rôl yw sicrhau bod gan y tîm bopeth sydd ei angen arnynt i gyflawni mor effeithiol â phosibl, o gyfleoedd gweithio hyblyg i ddatblygiad proffesiynol i'r math cywir o arddull reoli.

Fel arweinydd mewn sefydliad trydydd sector, mae Susie yn ymwybodol iawn o'r sbardunau sy'n effeithio ar y sefydliad, aelodau'r tîm, partneriaid a rhanddeiliaid, yn ogystal â'r rhai yn ei rhwydweithiau ehangach. Mae'n ymwneud â phrosiectau a rhwydweithiau'r DU ac Ewrop sy'n rhoi cyfleoedd i nodi nodau a heriau a rennir yn ogystal ag atebion/ffyrdd posibl ymlaen. Mae hyn yn arbennig o berthnasol yng ngoleuni COVID, argyfyngau hinsawdd a natur a’r polareiddio yn y drafodaeth gyhoeddus. Yn y cyd-destun hwn, mae datblygu ymddygiadau addasol, arloesol, cydweithredol a dysgu yn gynyddol bwysig.

Profiad cyntaf Susie o Academi Wales oedd yr Ysgol Haf ysbrydoledig yn 2017; Mae Academi Wales yn sefydliad gwych sy'n darparu gwasanaeth rhagorol ledled Cymru a hoffai Susie gyfrannu ei mewnwelediadau o weithio yn y trydydd sector, yn enwedig yr heriau sy'n wynebu sefydliadau llai, ynghyd â'i phrofiad arweinyddiaeth amrywiol.