English

Hygyrchedd

Diweddarwyd 26 Medi 2022

Defnyddio'r wefan hon

Llywodraeth Cymru sy'n rhedeg y wefan hon. Rydym am i gymaint o bobl â phosibl allu ei defnyddio. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:

 • chwyddo hyd at 300% heb i’r testun gael ei wthio oddi ar ymyl y sgrin
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r gwasanaethau hyn gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin
 • ymestyn sesiynau terfyn amser pan fyddwch wedi mewngofnodi

Rydym hefyd wedi gwneud y testun mor syml â phosibl i'w ddeall.
Mae cyngor ar gael ar AbilityNet ynglŷn â gwneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych chi anabledd.

Hygyrchedd y wefan hon

Gwyddom nad yw rhai rhannau o'r wefan hon ar gael yn llawn:

 • ni allwch neidio i'r prif gynnwys wrth ddefnyddio darllenydd sgrin
 • mae rhai delweddau a ddefnyddir ar y safle yn cynnwys testun
 • nid yw rhai cydrannau graffigol yn bodloni gofynion cyferbyniad gofynnol
 • nid yw rhai elfennau tudalennau wedi'u labelu'n gywir
 • mae rhywfaint o gynnwys ar ffurf pdf ac nid yw'n gwbl hygyrch i feddalwedd darllenydd sgrin

Beth i'w wneud os na allwch gael mynediad i rannau o'r wefan hon

E-bostiwch AcademiWales@llyw.cymru os oes angen gwybodaeth arnoch am y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, dywedwch wrthym beth ydyw.

Adrodd ar faterion hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion y rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch ag AcademiWales@llyw.cymru.

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi'r rheoliadau hygyrchedd. Os nad ydych chi'n hapus â’r ffordd rydym ni'n ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y gwefannau hyn

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 (WCAG) Safon AA, oherwydd y diffyg cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Amlinellir y cynnwys nad yw'n hygyrch isod gyda manylion:

 • lle mae'n methu'r meini prawf llwyddiant
 • dyddiadau arfaethedig ar gyfer pryd y caiff materion eu datrys

Nid yw pob elfen tudalen yn ddisgrifiadol. Nid yw hyn yn cydymffurfio â WCAG 2.4.6. Nid yw rhai cydrannau graffigol yn bodloni gofynion cyferbyniad lleiaf o 3:1. Nid yw hyn yn cydymffurfio â WCAG 2.1 1.4.1 Maen prawf llwyddiant (Defnydd o Liw). Nid yw testun cyswllt bob amser yn hysbysu defnyddwyr o newid cyd-destun. Nid oes dolen neidio na phrif bennawd cynnwys ar rai tudalennau. Nid yw hyn yn cydymffurfio â WCAG 2.1 2.4.1.

Cyflwynir peth cynnwys yn weledol fel pennawd, ond nid oes marciau pennawd. Nid yw hyn yn cydymffurfio â WCAG 2.1. 2.4.6. Mae dewis arall testun ar goll ar rai botymau. Nid yw hyn yn cydymffurfio â WCAG 2.1 2.4.4. Mae rhai tudalennau'n defnyddio priodoleddau ansafonol a allai achosi i rai porwyr ddarllen y dudalen yn anghywir, neu ddim fel y bwriadwyd. Nid yw hyn yn cydymffurfio â WCGAG 2.1. 4.1.1. Mae gwaith i fynd i'r afael â hyn yn parhau.

Hygyrchedd Adnoddau

Mae adnoddau a chynnwys gwybodaeth ar y platfform hwn yn cael eu creu gan ystod eang o gyfranwyr. Rydym yn argymell bod pob cyfrannwr yn cynnal profion hygyrchedd ar eu cynnwys cyn iddo gael ei uwchlwytho i'n gwefan. Os ydych yn nodi unrhyw gynnwys nad yw'n bodloni gofynion hygyrchedd dywedwch wrthym a byddwn yn hysbysu crëwr y cynnwys.

Drwy hyrwyddo'r angen i gynnwys fodloni safonau hygyrchedd, ein nod yw i bob cynnwys newydd fodloni gofynion hygyrchedd.

Nid yw llawer o ddogfennau PDFs a Word hŷn yn bodloni safonau hygyrchedd - er enghraifft, efallai na fyddant yn cael eu marcio fel eu bod yn hygyrch i ddarllenydd sgrin. Mae'r dogfennau hyn er gwybodaeth ac nid ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn gofyn i ni atgyweirio’r PDFs na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

Sut y gwnaethom brofi'r wefan hon

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ym mis Mehefin 2019. Cynhaliwyd y prawf gan DigInclusion.

Profwyd cyfuniad o'n ceisiadau wedi mewngofnodi ac allgofnodi a'n cynnwys CMS. Profwyd:

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Awst 2022 i Mawrth 2023

Rydyn ni wedi ymrwymo i wella pa mor hygyrch yw llwyfan Dysgu Digidol Academi Wales.

Mae diweddariadau fersiwn sylweddol i'r rhaglenni, sy'n cynnwys rhai methiannau profi hygyrchedd, yn cael eu datblygu ar hyn o bryd. Bydd y rhaglenni a ddiweddarwyd yn cael eu rhyddhau'n ailadroddol rhwng Awst 2022 a Mawrth 2023.

Dros yr wyth mis nesaf byddwn yn gweithio i weithredu gwelliannau hygyrchedd ar draws y rhaglenni canlynol:

 • Adnoddau
 • Digwyddiadau
 • Newyddion
 • Proffil
 • Chwilio
 • Rhestrau chwarae
 • Rhwydweithiau

Fel rhan o'r gwaith hwn, byddwn yn rhoi sylw i'r meysydd canlynol:

 • nid yw pob elfen tudalen yn ddisgrifiadol. Nid yw hyn yn cydymffurfio â WCAG 2.4.6
 • nid yw testun cyswllt bob amser yn hysbysu defnyddwyr o newid cyd-destun. Nid yw hyn yn cydymffurfio â WCAG 2.1 2.4.4
 • nid yw penawdau ar rai tudalennau mewn trefn resymegol
 • mae rhai tudalennau yn defnyddio priodoleddau ansafonol a all achosi i rai porwyr ddarllen y dudalen yn anghywir, neu ddim fel y bwriadwyd

Cafodd y datganiad hwn ei baratoi ar 1 Medi 2022.